Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2019, 63680VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT VOOR INSTELLEN EENRICHTINGSVERKEER BOMENWIJK TE WADDINXVEEN

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

In het voorjaar van 2019 is een ruimtelijk plan ontwikkeld voor de openbare ruimte van de Bomenwijk.

Dit is in samenspraak met bewoners ontstaan. Een van de wensen van meerdere bewoners was het invoeren van eenrichtingsverkeer in de vele smalle straten in de Bomenwijk. De gemeente heeft ook de voordelen ingezien van eenrichtingsverkeer zoals:

 • Eenrichtingsverkeer biedt de kans om rijbanen voor auto’s een smal profiel te geven, waardoor het aanleggen van voorzieningen als parkeerstroken en stoepen aan beide zijden mogelijk is.

 • Het in één richting berijden van de smalle straten en straatgedeelte leidt tot een rustiger en meer voorspelbaar rijgedrag van autobestuurders. Zij hoeven geen rekening te houden met tegemoet rijdende motorvoertuigen in deze smalle straten.

Daarnaast is het wenselijk om alle kruispunten in het gebied een eenduidige voorrangsregeling te geven. Standaard is in 30 km/u-gebieden gebruikelijk dat kruispunten gelijkwaardig zijn of bestuurders van rechts voorrang hebben.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaten- en volmachtenlijst 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1a) en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1c) is het gewenst om in 12 straten en straatgedeeltes eenrichting in te voeren. Deze zijn omschreven in het besluit in paragraaf 6.

Uit het oogpunt van het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het (gemotoriseerd) verkeer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1d) is het gewenst om op het kruispunt Sniepweg - Limaweg - fietspad Sniepweg - Vijverlaan een gelijkwaardige voorrangsregeling (bestuurder van rechts heeft voorrang) in te voeren.

In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Het invoeren van eenrichtingsverkeer betekent voor het gemotoriseerde verkeer soms een iets langere rijafstand tot de woning. Het gaat dan echter om een beperkte extra afstand van circa 150 meter. Dat is voor motorvoertuigen te overzien.

Hulpdiensten als brandweer en politie zijn toegestaan om tegen de verboden richting te rijden als dat noodzakelijk is voor de openbare veiligheid. In het ontwerp wordt daar rekening mee gehouden (voldoende ruime bochtstralen).

De snelheden zullen naar verwachting niet noemenswaardig toenemen in de eenrichtingsstraten. Natuurlijk hoeft er geen rekening meer gehouden te worden met tegemoet rijdende voertuigen. Het zijn straten met zeer beperkte verkeersintensiteiten, waardoor de kans op een tegenligger in de huidige situatie ook al vrij klein is. Het gaat om korte straatgedeeltes (circa 100 meter lang) met smalle profiel, parkeren aan beide kanten en klinkerbestrating. Dit alles heeft een reducerend effect op gereden snelheden.

Voor het kruispunt Sniepweg - Limaweg - fietspad Sniepweg - Vijverlaan wordt de voorrangsregeling gelijkwaardig. De keuze hiervoor ligt in de eenduidigheid van alle kruispunten in het 30 km/u-gebied van de Bomenwijk (bestuurder van rechts heeft voorrang). De verwachting is dat fietsers van rechts voldoende zichtbaar zijn en tijdig waarneembaar op dit kruispunt. Het fietspad is op een drempel gelegen en is roodkleurig.

Er zijn 3 bewonersavonden geweest waarvoor alle bewoners waren uitgenodigd. Bewoners konden in meerderheid instemmen met de nieuwe verkeersstructuur.

De bekendmaking van de ter inzagelegging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 • 1.

  Esdoornlaan (parallelweg) eenrichtingsverkeer tussen Ieplaan en Sniepweg in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 2.

  Prunusstraat eenrichtingsverkeer tussen Ieplaan en Jan Dorrekenskade-West in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 3.

  Meidoornstraat eenrichtingsverkeer tussen Ieplaan en Jan Dorrekenskade-West in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 4.

  Lijsterbesstraat eenrichtingsverkeer tussen Ieplaan en Jan Dorrekenskade-West in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 5.

  Acaciastraat eenrichtingsverkeer tussen Ieplaan en Jan Dorrekenskade-West in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 6.

  Eikenlaan eenrichtingsverkeer tussen Ieplaan en Acaciastraat in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 7.

  Prunusstraat eenrichtingsverkeer tussen Sniepweg en Ieplaan in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 8.

  Meidoornstraat eenrichtingsverkeer tussen Sniepweg en Ieplaan in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 9.

  Lijsterbesstraat eenrichtingsverkeer tussen Sniepweg en Ieplaan in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 10.

  Acaciastraat eenrichtingsverkeer tussen Sniepweg en Ieplaan in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 11.

  Eikenlaan eenrichtingsverkeer tussen Sniepweg en Ieplaan in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 12.

  Vijverlaan eenrichtingsverkeer tussen Eikenlaan en noordelijke aansluiting Vijverlaan 2-36, in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers.

 • 13.

  Kruispunt Sniepweg-Limaweg-fietspad Sniepweg-Vijverlaan gelijkwaardige voorrangsregeling (bestuurder van rechts heeft voorrang).

De maatregelen 1 tot en met 12 worden uitgevoerd met de borden C2, C3 en onderbord OB04 van bijlage 1 van het RVV 1990. Maatregel 13 wordt uitgevoerd door de borden B6 en de haaientanden op het kruispunt te verwijderen.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

Waddinxveen, 15 november 2019

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,

H. ten Kortenaar

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  afdeling voorlichting ter publicatie;