Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecStaatscourant 2019, 63472VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT Instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen parkeerplaats voetbalvereniging K.G.B., De Gouw 19 te Bovenkarspel

Logo Stede Broec

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stede Broec:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit :

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegende,

 • Dat de parkeerplaats bij voetbalvereniging K.G.B. aan de Gouw ter hoogte van Gouw 19 te Bovenkarspel in beheer en onderhoud is bij gemeente Stede Broec;

 • Dat voetbalvereniging K.G.B. een aanvraag heeft ingediend voor het instellen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen op de parkeerplaats omdat gehandicapte bestuurders niet altijd op aanvaardbare afstand een geschikte parkeergelegenheid kunnen vinden;

 • Dat op deze parkeerplaats momenteel geen gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

 • Dat de parkeerbezetting op deze parkeerplaats op een aantal momenten zeer hoog is;

 • Dat het in verband met voorgaande overwegingen wenselijk is om twee gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen op de parkeerplaats aan de Gouw ter hoogte van Gouw 19 te Bovenkarspel;

 • Dat dit mogelijk is door plaatsing van twee borden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt: een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft. Conform bijgevoegde situatieschets;

 • Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen:

  * Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Dat dit besluit in overeenstemming is met de notitie invalidenparkeren.

 • Dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd.

 • Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek.

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • Twee gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen op de parkeerplaats bij voetbalvereniging K.G.B. aan de Gouw ter hoogte van Gouw 19 te Bovenkarspel;

 • Dit te realiseren door middel van plaatsing van twee borden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990. Conform bijgevoegde situatieschets.

 •  

Bovenkarspel, 18 november 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

namens dezen,

 

 

 

J.A.C. Kunst, medewerker Leefomgeving

 

Bezwaarmogelijkheid

 

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA, Bovenkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

 

In het bewaarschrift moet u in elk geval vermelden:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onzewebsite, https://www.stedebroec.nl/bezwaar-en-beroep  

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.