Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalStaatscourant 2019, 6346OverigWet milieubeheer

Logo West Maas en Waal

Beoordelingsplicht milieueffectrapportage

Schapencentrum Maas/Waal , Dalenweg 3

Op 14 november 2018 hebben wij van Schapencentrum Maas/Waal een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsnotitie ontvangen voor het veranderen van een veehouderij op het adres Dalenweg 3 te Dreumel. Voor de activiteit milieu wordt een omgevingsvergunning Wabo aangevraagd.

De inrichting omvat een bedrijf voor het houden van 2.258 vleeskalveren.

Locatie

De installatie bevindt zich aan de Dalenweg 3 te Dreumel, gemeente West Maas en Waal.

Beoordeling

Het College van Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal is verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Deze beoordeling heeft het College gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland.

In dit geval is beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, de beslissing en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11 te Beneden-Leeuwen tijdens de openingstijden.

De eerste dag van de ter inzage legging is 7 februari 2019.

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Overige belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures die open staan in de procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Wilt u meer weten?

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579314.