Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2019, 63314Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Gennep-Zuid 2012”.

Logo Gennep

De gemeente Gennep heeft een ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Gennep-Zuid 2012” opgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden vier kleine delen van het geldende bestemmingsplan voor de woonwijk Pagepark aangepast. Hierdoor kan een optimalere invulling van deze woonwijk plaatsvinden.

Inzage en indienen van een zienswijze.

Het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Gennep-Zuid 2012” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 21 november 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Poort van Gennep in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via (0485) 494141.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP19095PARHERGZGNP-ON01

  • www. gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.

Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 1 januari 2020) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Gennep-Zuid 2012”.

Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Gennep, 20 november 2019