Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2019, 63086VerkeersbesluitenReserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63.

Logo Breda

 

Z2019-005823 d.d. 15 november 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer;

• Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik.

 

Is het gewenst om

Twee parkeerplaatsen te reserveren op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat huisnummer 63 ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63’.

 

Motivering

 

Algemeen

De Europese Unie verlangt van de lidstaten dat deze vanaf 2020 in stedelijke gebieden elektrisch rijden mogelijk maken door het realiseren van tenminste 1 oplaadpunt per 10 elektrische auto’s. Daarnaast onderschrijft Breda de visie van de provincie Noord-Brabant om elektrische mobiliteit te ondersteunen vanwege milieu en economische overwegingen. Elektrische mobiliteit kent geen lokale uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en is geluidsarm. De oplaadpalen laden op met ‘groene stroom’ waardoor ook de CO2-uitstoot nihil is hetgeen bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatuitvoeringsprogramma van de gemeente. Breda wil het rijden met elektrische auto’s stimuleren en in de praktijk mogelijk maken door oplaadpalen te plaatsen in openbaar gebied.

 

Omdat oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte niet onbeperkt zijn is er beleid omtrent oplaadpalen vastgesteld in de ‘Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto’s in de gemeente Breda’. In dit beleid is opgenomen hoe Breda omgaat met verzoeken omtrent oplaadpalen, de aanvraagprocedure, locatiekeuze en uitvoering.

 

Locatiekeuze algemeen

 

Elektrisch vervoer is nog volop in ontwikkeling en maakt het noodzakelijk dat de accu’s regelmatig moeten worden opgeladen. Niet iedereen kan over de mogelijkheid beschikken om op privéterrein te parkeren en daar op te laden. Daarom dienen hiervoor ook publiek toegankelijke voorzieningen te worden gerealiseerd in openbaar gebied.

 

De locaties voor het plaatsen van oplaadpalen in het openbaar gebied moeten voldoen aan diverse door de netbeheerder en de gemeente Breda gestelde (technische) eisen en voorwaarden met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud.

 

Voor het beoordelen van de locaties worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • de locatie voor het plaatsen van de laadpaal en de bijbehorende parkeerplaats(en) liggen op gemeentegrond, is de gehele dag openbaar toegankelijk en is niet afgesloten met slagbomen, poortjes en dergelijke,

  • het betreft bestaande of reeds geplande parkeerplaatsen,

  • het ter plaatse geldende parkeerregime blijft van toepassing,

  • toegankelijk voor een onbepaalde groep gebruikers maar uitsluitend voor het opladen van een elektrische auto,

  • locaties waarvan wordt verwacht dat deze een voldoende gebruik van de oplaadpaal kennen,

  • een locatie waar de oplaadpaal het best tot zijn recht komt (vindbaar en zichtbaar),

  • de parkeersituatie ter plaatse,

  • per stopcontact wordt een parkeerplaats gereserveerd,

  • de doorgang en veiligheid voor alle weggebruikers blijft gewaarborgd en er zijn tevens geen belemmeringen voor andere openbare voorzieningen of straatmeubilair (fysiek goed inpasbaar),

  • er is binnen een afstand van 300 meter van de aangevraagde locatie behoefte aan een oplaadpaal. Indien het gebruik van de beschikbare oplaadpalen reeds hoog is kan een extra oplaadpaal geplaatst worden.

 

Motivering locatie Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63 .

 

Uit de omgeving van deze locatie zijn meerdere aanvragen ontvangen voor een oplaadpaal, terwijl het aantal oplaadpalen in dit gebied niet voldoende is, gezien het gebruik van de bestaande oplaadpalen binnen een acceptabele afstand van 300 meter.

 

Het gebruik van de dichtstbijzijnde laadpalen aan het Pastoor Pottersplein ligt tussen de 25% en 35%. Een laadpaal wordt vaak óf overdag óf ’s nachts gebruikt. Bij bepalen of een oplaadpaal een hoog gebruik heeft moet dus uitgegaan worden van een maximaal bezettingspercentage van 50%. Het gebruik van de palen ligt tussen de 25% en 35%. Dit is gezien het maximale gebruik van 50% al vrij hoog. Dit betekent dat er ruimte is om het netwerk van laadpalen in deze buurt te verfijnen. De groei van elektrische rijders in deze wijk ligt jaarlijks inmiddels rond de 100% en deze groei is ook de komende tijd te verwachten.

 

Bij het bepalen van de meest geschikte locatie worden daarnaast diverse andere criteria (naast aantal aanvragers en gebruik huidige laadpalen in de buurt; zie boven) in ogenschouw genomen. Hierbij wordt gekeken naar aspecten zoals een goede zichtbaarheid (het zijn immers openbare laadpalen), technische haalbaarheid (aansluitmogelijkheden elektriciteitsnetwerk/kabels etc.) en spreiding of bundeling van de laadpalen. Spreiding van laadpalen is in deze woonwijk te prefereren boven het bundelen van laadpalen, zodat de gemiddelde loopafstand voor de gebruiker, gemiddeld genomen, het laagst is.

 

Vanwege bovenstaande argumentatie is daarom is besloten twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat. Door aanvrager is er contact gelegd met zijn medebewoners over de meest optimale locatie. Hier is deze locatie als minst belastend uit naar voren gekomen. In de wijk is de parkeerdruk weliswaar hoog maar de druk lager dan voorheen door de invoering van gereguleerd parkeren. De gereserveerde parkeerplaatsen zullen veelal gebruikt worden door medebewoners die een parkeervergunning hebben.

 

 

De plaatsen kunnen door eenieder worden gebruikt en zijn geen exclusieve eigen parkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn goed zichtbaar en er kan gebruik worden gemaakt van concrete langsparkeerplaatsen die al aanwezig zijn. In de wijk is de vraag naar oplaadcapaciteit hoog, de reeds aanwezige palen worden goed gebruikt. Daarom is besloten ook hier, conform beleid, twee parkeerplaatsen te reserveren.

 

Bebording bij oplaadpaal

Bij de parkeerplaatsen zal het bord E04, parkeergelegenheid, geplaatst worden met onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en het onderbord OB504, twee pijlen. De pijlen wijzen op de twee parkeerplaatsen die gereserveerd worden. In het wegdek wordt (waar mogelijk) per parkeerplaats een markering aangebracht om de parkeerplaats aan te duiden.

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63’ welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

Belangenafweging

 

Bij het bepalen of een oplaadpaal gerealiseerd kan worden wordt getoetst aan de beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto’s in de gemeente Breda. Hierin zijn de richtlijnen opgenomen waaraan de gemeente toetst. Op de meeste locaties in Breda is een hoge parkeerdruk waardoor het reserveren van parkeerplaatsen voor en beperktere groep weggebruiker vaak op bezwaren stuit van de omgeving. In het voortraject is gekeken naar de meest geschikte locatie welke het minst belastend is voor de omgeving en welke voldoet aan de uitgangspunten van de beleidsregel.

 

Elektrisch vervoer is in ontwikkeling en zowel Rijk, Provincie als de gemeente Breda wensen de kansen te benutten om elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan verbetering van de lokale leefkwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, klimaat) en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, economie en innovatie. Hiermee wordt dan ook een algemeen belang gediend.

De gemeente heeft daarom besloten parkeerruimte te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

 

Door het reserveren van twee parkeerplaatsen voor elektrisch rijden zijn er twee parkeerplaatsen minder voor de conventionele (benzine/diesel) autorijders. Het college is van mening dat het reserveren van bestaande parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s niet zondermeer betekent dat er sprake zal zijn van extra auto’s die beslag leggen op de bestaande hoeveelheid parkeerplaatsen. Elektrische auto’s vervangen meestal een aanwezige conventionele auto. De plaatsen kunnen door alle e-rijders in de omgeving worden gebruikt worden, het zijn geen exclusieve eigen parkeerplaatsen.

 

Het college geeft met het realiseren van voorzieningen voor elektrisch rijden uitvoering aan verplichtingen zoals opgelegd door de Europese Unie, aan Provinciaal beleid en eigen beleid. Hierbij worden de belang van het realiseren van infrastructuur voor e-rijders boven de belangen van conventionele rijders gesteld. In wijken waar de vraag hoog is naar oplaadvoorzieningen worden oplaadlocaties, zo goed mogelijk verdeeld, over de wijk geplaatst. Het netwerk van oplaadpalen zal de komende jaren steeds fijnmazig worden en meegroeien met het aantal elektrische auto’s. Het college laat milieubelangen zwaarder wegen dan de belangen van conventionele autogebruikers om overal te mogen parkeren. Mocht in de praktijk blijken dat een oplaadpaal toch een lager gebruik kent dan verwacht kan eventueel overwogen worden één gereserveerde parkeerplaats op te heffen.

 

Het college heeft het belang van het mogelijk maken van stiller en schoner vervoer wat uitvoering geeft aan het belang van dit verkeersbesluit ‘Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer’ laten prevaleren boven de belangen van weggebruikers om op alle parkeerplaatsen op de Merelstraat te mogen parkeren.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

 

I. In verband met het reserveren van twee parkeerplaatsen op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat huisnummer 63 het bord E04, parkeergelegenheid, te plaatsen met onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en het onderbord OB504, twee pijlen.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63’, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 15 november 2019.

 

 

Breda, 15 november 2019.

 

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. M. Burm via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Reserveren van twee parkeerplaatsen te behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘Reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Merelstraat naast de Leeuwerikstraat 63’