Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloStaatscourant 2019, 62538VerkeersbesluitenKenmerk: UIT - 1990309

Logo Almelo

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit van 1 juli 2013 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

 

Is het gewenst om

 

Aan de Hofkampstraat, 30 km zone, aansluitend met de Schipbeekstraat ter hoogte van de basisschool de Heemde over te gaan tot een tweezijdig stopverbod. De schoolzone, onderdeel 30 km zone, het van toepassing zijnde parkeerverbod opheffen en de aanwezige verkeersborden E1, parkeerverbod, verwijderen. Vervolgens op deze weg een tweezijdig stopverbod instellen door het aanbrengen van doorgetrokken gele streep, ter hoogte van de basisschool “de Heemde” ,genummerd aan de Hanzelaan 2, tussen de drempel in de Hofkampstraat en de inrit P- terrein van de school en tussen de inrit en Hofkampstraat 100 een stopverbod door middel van een doorgetrokken gele streep te creëren

Aan de kant van het perceel Schipbeekstraat 1 aan de hoofdrijbaan Hofkampstraat, 30 km zone, over de lengte van 15 meter een doorgetrokken gele streep aan te brengen.

 

Motivering:

 

Er is door het halen en brengen van kinderen met auto’s erg druk bij de Hofkampstraat ter hoogte van de ingang bij het parkeerterrein van de basisschool de Heemde. Om de veiligheid van kinderen die lopend of per fiets komen te waarborgen is het noodzakelijk om een stopverbod in te stellen op de splitsing van de doorgaande Hofkampstraat bij de schoolzone, school de Heemde, met de Schipbeekstraat. De situatie is door de voertuigen, rond de begin en eindtijden van de school, onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en overstekende voetgangers. Om met name kinderen beter te beschermen is een stopverbod een goede oplossing.

 

Belangenafweging:

Bij een besluit van algemene strekking, zoals het hier bestreden verkeersbesluit, zullen wij altijd de algemene belangen die daarmee worden gediend zoals hier de verkeersveiligheid, moeten afwegen tegen de rechtstreeks betrokken belangen. Wij zijn ons ervan bewust dat (groepen) burgers en/of ondernemers eventueel onevenredig nadeel kunnen ondervinden van het bestreden besluit, maar deze belangen wegen niet op tegen het algemene belang dat wij beogen met de invoering van de hierboven genoemde verkeersmaatregelen. Artikel 3:4 lid 2 Awb stelt dat de voor een of meer belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. Volgens vaste rechtspraak is het kader waarbinnen een verkeersbesluit moet worden genomen en beoordeeld, gegeven in artikel 21 van het BABW gelezen in samenhang met artikel 2 van de WVW 1994. De bevoegdheid om verkeersbesluiten te nemen kent ruime beoordelingsmarges en het is aan het daartoe bevoegde orgaan (gemeente) om de belangen die bij het al dan niet nemen van een verkeersbesluit zijn betrokken tegen elkaar af te wegen. Bij dit verkeersbesluit is dit uitvoerig en zorgvuldig gebeurd. Voorts heeft de Afdeling in haar uitspraak van 12 december 2012 in zaak nr. 201110918/1/A3 overwogen dat het college niet de absolute noodzaak van een verkeersbesluit behoeft aan te tonen. Voldoende is dat met het verkeersbesluit de eraan ten grondslag gelegde belangen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wvw, worden gediend en dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gelet op

De artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is de eigenaar van de weg gehoord.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover een positief advies uit.

 

 

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en wethouders om:

Het bestaande tweezijdige parkeerverbod aan de Hofkampstraat ter hoogte van de inrit van het parkeerterrein bij de basisschool de Heemde in te trekken. Vervolgens over te gaan tot het instellen van een tweezijdig stopverbod door middel van doorgetrokken gele strepen ter hoogte van Basisschool de Heemde aan de Hofkampstraat. De op deze plek aanwezige borden E1, parkeerverbod, worden verwijderd

 

 

 

Almelo, 11-11-2019

Met vriendelijke groet,

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Almelo,

G. Tijhuis

Bezwaarprocedure:

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 7:1) kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant.

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Voor behandeling van een bezwaarschrift bij de gemeente Almelo is geen griffierecht verschuldigd.

 

In spoedgevallen is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo (telefoon 0546-832470). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde hiervoor is dat u een bezwaarschrift hebt ingediend.