Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaStaatscourant 2019, 62505Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” vastgesteld

Logo Pekela

 

De gemeenteraad van Pekela heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied ‘Koertsmeulen’, ter flexibilisering van de bouwregels ter plaatse.

Planinhoud

Het plan is bedoeld om de ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied te vergroten.

Plan inzien

Met ingang van 14 november 2019 ligt het bestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis (aan de Raadhuislaan 8 te Oude Pekela). Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de Staatscourant, het Elektronisch Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Ook zal publicatie via elektronische weg plaatsvinden op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Tot en met 27 december 2019 kan een belanghebbende bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift kan schriftelijk worden toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Indien u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD), kan het verzoek ook digitaal worden ingediend via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening dient schriftelijk (via Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) of digitaal (via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/) te worden verzonden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

- Digitaal bestemmingsplan

- Bronbestanden