Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 62468VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, verkeersmaatregelen, Vogelbuurt, Berkel en Rodenrijs

Logo Lansingerland

T19.11845

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

overwegende het volgende:

Inleiding

De Vogelbuurt is een buurt in Berkel en Rodenrijs die eind jaren ’60 gebouwd is. De wijk heeft een structuur als van een spin: vanuit de kern zijn er allerlei aftakkingen. De riolering moet nu worden vervangen. Dat levert ingrijpende werkzaamheden op. Daarom hebben we besloten om met het vervangen van de riolering gelijk de openbare ruimte opnieuw in te richten. Daardoor nemen we ook enkele verkeersmaatregelen. Voor sommige maatregelen moeten we een verkeersbesluit nemen.

We reserveren ook een aantal parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik. 

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Argumentatie en verkeersmaatregelen

Voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, stellen we op delen van de Arendshof en op de Condorweg maximumsnelheid van 30 km/h in. Door deze verandering verdwijnt op deze plekken een erf. Door deze wijziging krijgen deze wegen iets meer een verkeersfunctie dan nu, zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar is. De inrichting van deze wegen wordt aangepast op 30 km/h, zo blijven de trottoirs en wordt andere bestrating aangebracht.

Op een zijtak van de Arendshof, een parkeerterrein, stellen we een erf in. Deze weg heeft geen verkeersfunctie en deze richten we in als erf.

Om het elektrisch rijden te stimuleren, plaatsen we enkele laadpalen in de wijk. Bij deze laadpalen maken we parkeerplaatsen alleen toegankelijk voor het opladen voor elektrische voertuigen. Bij de aanleg van de paal kruisen we een vak af. Als het verbruik hoog genoeg is, kruisen we het tweede vak af. Voor beide vakken nemen we het verkeersbesluit. 

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde wegen liggen bin­nen de be­bouw­de kom van de ge­meente Lansingerland en zijn bij deze gemeente in beheer en onderhoud. 

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie.  

Situatietekening

De situatietekeningen van de aan te leggen situatie zijn te vinden in de bijlagen. 

Besluiten: 

 • I.

  Het instellen van zone met een maximumsnelheid van 30km/h op delen van de Arendshof en de Condorweg, volgens de situatietekening. 

 • II.

  Het instellen van een erf op een deel van de Arendshof, volgens de situatietekening. 

 • III.

  Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de:

  • Grutto ter hoogte van nummer 14

  • Valkenhof ter hoogte van nummer 2

  • Blauwborst ter hoogte van nummer 19

 • IV.

  deze parkeerplaatsen herkenbaar te maken door het plaatsen van de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met de onderborden “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” en “pijlaanduidingen”, conform de bij dit besluit horende situatietekening; 

 • V.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

  

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,  

Natasja Boom

Teammanager Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte  

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.  

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs 

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl/bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum van uw bezwaarschrift

 • 3.

  het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift

 • 4.

  (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • 5.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 6.

  waarom u het niet eens bent met ons besluit

 • 7.

  uw handtekening 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.