Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 62452Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Cruquius Oude Kruisweg naast 198

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Cruquius Oude Kruisweg naast 198 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGcrqnst198-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied bevindt zich naast de Oude Kruisweg 198 in Cruquius. Het nu geldende bestemmingsplan maakt het al mogelijk om naast de Oude Kruisweg 198 een woning te bouwen. De plek waar die woning is toegestaan, is echter niet helemaal juist. Dit nieuwe bestemmingsplan zorgt ervoor dat de woning wel op de juiste plek gebouwd kan worden. De woning kan dan op hetzelfde perceel maar iets meer in noordoostelijke richting gebouwd worden.

Postcode: 2142 EK

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u op internet bekijken. Alle stukken staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl/ro.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Het raadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op afspraak kunt u de stukken inzien. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900-1852.

De terinzagelegging begint op 19 november 2019 en duurt zes weken.

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk, mondeling of digitaal.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit op afspraak in het raadhuis in Hoofddorp (zie hiervoor voor het adres en de openingstijden).

Digitaal kan dit met behulp van DigiD door een digitaal formulier in te vullen waarheen u verwezen wordt op deze webpagina van een externe website. Die verwijzing staat ook op de website van de gemeente Haarlemmermeerwww.haarlemmermeer.nl/ro.