Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 62395Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B”, Bergschenhoek, Lansingerland

Logo Lansingerland

Hierbij maakt het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat het bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0177-VAST door de gemeenteraad op 31 oktober 2019 gewijzigd is vastgesteld. De raad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Beschrijving bestemmingsplan 

Het plangebied ligt aan de Hoeksekade (schuin) tegenover het sportpark, ter hoogte van en achter de bestaande huisnummers 109 en 111. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van max. 13 woningen mogelijk gemaakt.

De wijzigingen t.o.v. het ontwerp zijn opgenomen in de ‘Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B”’, die als bijlage 12 bij de toelichting is opgenomen.

Inzage

U kunt het plan met bijbehorende stukken inzien vanaf donderdag 14 november t/m vrijdag 27 december 2019:

Beroep

Vanaf vrijdag 15 november t/m vrijdag 27 december 2019 kunnen belanghebbenden een (schriftelijk) beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

  • kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht. 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Op de website van de Raad van State kunt u meer informatie vinden over het instellen van beroep (www.raadvanstate.nl). 

In werking treding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op zaterdag 28 december 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  

Crisis – en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.