Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasStaatscourant 2019, 62385VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, diverse verkeersmaatregelen Koningskwartier te Zevenhuizen, gemeente Zuidplas

Logo Zuidplas

 

Burgemeester en wethouders van Zuidplas,

 

Gelet op

 • -

  Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van ver­keersbe­sluiten in de gemeente Zuidplas.

 • -

  Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 • -

  Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

   

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratie­ve Bepa­lingen inzake het Weg­ver­keer;

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het verkeersbordenboek (VNVF);

 • het mandaatbesluit van de gemeente Zuidplas zijn wij bevoegd dit besluit te nemen. (Mandatenregeling 2018)

   

Overwegende dat

 • de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zuidplas zijn;

 • er in de kern Zevenhuizen een nieuwe woonwijk gerealiseerd wordt;

 • er voor deze woonwijk nog geen sluitend snelheidsregime is opgesteld;

 • een woonwijk een verblijfsgebied is waar een snelheidsregime geldt van maximaal 30km/u;

 • dit conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig is;

 • het huidige verplichte fietspad tussen de Van Oranje-Nassaulaan en Oude Bierhoogtweg ook wordt gebruikt door bromfietsers;

 • de bromfietser niet gewenst is op de doorgaande Zuidplasweg vanwege de aanwezige intensiteiten en de gereden snelheden;

 • de inrichting van het fietspad het mogelijk maakt om bromfietsers hier gebruik van te laten maken;

 • de parallelweg gelegen naast en behorende bij de Zuidplasweg tussen kruising Nijverheidcentrum en woning met huisnummer 5, vaak wordt gebruikt als doorgaande route;

 • dit niet wenselijk is en te voorkomen is door het genoemde wegvak af te sluiten en de parallelweg gelegens naast en behorende bij de Zuidplasweg over te laten lopen als verplicht (brom-)fietspad;

 • de parallelweg gelegen naast en behorende bij de Zuidplasweg, komende vanaf de Koning Willem-Alexanderlaan, een doodlopende weg wordt voor doorgaand verkeer uitgezonderd (brom-)fietsers;

 • de nieuwe aansluiting van de Koning Willem-Alexanderlaan voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Zuidplasweg;

 • dit ten goede komt aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de Zuidplasweg.

 

Overig

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant. Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 • 1.

  tot het instellen van een 30km/u zone nabij de kruising Zuidplasweg en Koning Willem Alexanderlaan, door het plaatsen van verkeersborden A0130zb enA0230ze conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 2.

  tot het instellen van een 30km/u zone op de Koning Willem Alexanderlaan t.h.v. noordoost aansluiting met Nijverheidscentrum, door het plaatsen van verkeersborden A0130zb en A0230ze conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 3.

  tot het opheffen van het verplichte fietspad tussen de Van Oranje-Nassaustraat en Oude Bierhoogtweg en het instellen van een verplicht (brom-)fietspad op hetzelfde tracé, door het verwijderen van verkeersborden G11 en het plaatsen van verkeersborden G12a conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 4.

  tot het instellen van een verplicht (brom-)fietspad t.h.v. Zuidplasweg 5, door het plaatsen van verkeersborden G12a conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 5.

  tot het instellen van een doodlopende weg, uitgezonderd (brom-)fietsers, vanaf de kruising parallelweg gelegen naast en behorende bij de Zuidplasweg en Koning Willem Alexanderlaan tot Zuidplasweg 5, door het plaatsen van verkeersborden L08 met onderbord OB54 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 6.

  tot het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Koning Willem Alexanderlaan en Zuidplasweg, door het plaatsen van verkeersborden B06 met bijbehorende haaientanden markering conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 7.

  de verkeersmaatregel vast te hebben gelegd met zaaknummer: VB 41-2019/A19.001362 d.d. 30 oktober 2019

 

Rechtsbescherming

- U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel. Houdt u er wel rekening mee dat uw bezwaarschrift gemotiveerd en (door u) ondertekend moet zijn.

        

- Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gravenhage. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

  

Aldus besloten te Nieuwerker aan de IJssel, 30 oktober 2019

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

  

M. Burgmans

Hoofd van de afdeling Ruimte