Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 62095Ruimtelijke plannenVOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen”

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 19 november 2019 tot en met 30 december 2019 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGHzandweg105-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Aanleiding

Dit voorontwerp regelt de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen. Initiatiefnemer is voornemens om het glastuinbouwbedrijf te vergroten met de percelen gelegen aan de achterzijde van Hazeldonkse Zandweg 99, 101 en 103. De voorziene

ontwikkeling betreft het bouwen van kassen voor de teelt van paprika's met een oppervlakte van circa 12 hectare in een gebied dat al grotendeels ligt ingeklemd tussen bestaande kassen. De te realiseren kassen hebben een totale bouwhoogte van circa 8 meter. De bedrijfsruimte heeft een totale bouwhoogte van circa 10 meter. Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel.

Het bestemmingsplan sluit het gebruik van assimilatiebelichting niet uit.

 

Reageren

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl.

Iedereen kan tot en met 30 december 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of stuurt u aan info@moerdijk.nl, o.v.v. “Inspraakreactie bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 105”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u, tijdig, vooraf een afspraak maken met de heer E.M. Gruijters via telefoonnummer 14 0168.

Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.