Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2019, 62041VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit - Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de intocht van Sint Nicolaas op zondag 17 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

 

Gelet op,

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW en de Algemene wet bestuursrecht);

artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

mede gelet op het raadbesluit van 20 februari 1995, waarbij het college is gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluit als bedoeld in artikel 18, eerste lid d Wegenverkeerswet 1994;

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van dein artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Overwegende,

dat de aanvrager een verzoek heeft ingediend om voor activiteiten in het kader van de intocht Sint Nicolaas 2019 op 17 november 2019 van 12.00 tot 15.00 uur de navolgende wegen af te sluiten:

- Stationsplein

- Stationstraat

- Deel Wilhelminalaan (tot Broeklaan)

En tussen 10.00 en 16.00 uur:

- Raadhuisplein

dat het wenselijk is om voor deze activiteiten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen;

dat de duur van de maatregel beperkt dient te worden tot de duur van het evenement;

dat de aangegeven straten in beheer zijn van de gemeente Beesel;

Besluiten,

 • 1.

  Door plaatsing van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers:

  • Stationsplein

  • Stationstraat

  • Deel Wilhelminalaan (tot Broeklaan)

  • Raadhuisplein

 • 2.

  Te bepalen dat de onder 1 bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel uitsluitend geldt op 17 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur

Mededelingen,

 • 1.

  Aan bestemmingsverkeer dient ongehinderd doorgang te worden verleend;

 • 2.

  Indien de weg of een van bovengenoemde wegen is gelegen aan de route van de bus, dan dient aan deze bus ongehinderd doorgang te worden verleend.

Reuver, 4 november 2019

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

Team Klantenbalie

Bezwaarmogelijkheden,

Op grond van artikel 7.1 van de Awb kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Het bezwaarschift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De motieven achter het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening,

Naast het indienen van een bezwaarschrift is het mogelijk een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem ll Singel 67, 6041 HR Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.