Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2019, 61934VerkeersbesluitenN842; verkeersbesluit het verplaatsen van bushalte Werkenrode in de gemeente Berg en Dal

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2019-010607, 01 november 2019

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het verplaatsen van bushalte Werkenrode langs de N842 van km 4,555 links in noordwestelijke richting naar km 4,455 links.

 

Aanleiding

De N842 is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u buiten de bebouwde kom.

 

Ter verbetering van de verkeersveiligheid van bezoekers, werknemers en cliënten van Pluryn en de Werkenrodeschool die gebruik maken van de bushalte Werkenrode langs de N842 tussen Nijmegen en Groesbeek, wordt de bushalte 100 meter in noordwestelijke richting verplaatst.

 

Als wegbeheerder van de N842 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregel een verkeersbesluit te nemen.

 

Beleidskaders

 

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

• het geldende Algemeen reglement mandaat, Gelderland.

 

Omgevingsvisie

Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de Werkenrodeschool, de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal, vervoersmaatschappij Breng en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Gelderland Zuid.

 

Belangenafweging: knelpunten en maatregelen

De provinciale weg N842 vormt een noord-zuidverbinding tussen Nijmegen en Groesbeek. In de wegennetvisie van de provincie Gelderland is de N842 opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u buiten de bebouwde kom.

 

Ter hoogte van kilometer 4,555 linkerzijde is bushalte Werkenrode gesitueerd. De bushalte is onderdeel van lijn 5 tussen Beuningen en Groesbeek, de drukst bezette lijn van de concessie Nijmegen. Deze bushalte wordt voornamelijk gebruikt door bezoekers, werknemers en cliënten van Pluryn. Op dit terrein van Pluryn is onder andere de Werkenrodeschool gevestigd. Dit is een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Zowel door de gemeente Berg en Dal als door Werkenrode is aangegeven dat het voor deze leerlingen moeilijk is om in te schatten wanneer een veilige oversteek mogelijk is. Met een maximum toegestane snelheid van 80 km/uur en verkeersintensiteiten van ca. 10.400 motorvoertuigen per etmaal volgt het wegverkeer elkaar namelijk snel op. Daarbij komt dat de weg een lichte glooiing heeft, waardoor het zicht beperkt is op het aankomende gemotoriseerde verkeer. Daarnaast is geconstateerd dat vanaf de bushalte niet altijd via de gefaseerde oversteek wordt overgestoken.

 

Door het verplaatsen van de bushalte in noordwestelijke richting naar kilometer 4,455 worden de scholieren die met de bus komen verleid om op de locatie van de gefaseerde oversteek over te steken, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid op de N842. Naast het verplaatsen van de bushalte zal de middengeleider worden verbreed, wordt er naast de (brom)fietsoversteek een gefaseerde voetgangersoversteek gerealiseerd en worden er voorzieningen voor blinden en slechtzienden aangebracht.

 

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N842 tussen Nijmegen en Groesbeek het volgende verkeersbesluit:

 

I. door het verplaatsen van het bord model L3 (bushalte) conform bijlage I van het RVV 1990 bij kilometer 4,555 links, de bushalte aan de noordzijde van de weg te verplaatsen in westelijke richting naar km 4,455 links.

 

Het besluit treedt in werking nadat de maatregel is gerealiseerd.

 

Ter inzage

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> verkeer en vervoer -> overzicht provinciale wegen -> N842: Nijmegen – Groesbeek. De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt het zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 14 november tot en met 26 december 2019. ter inzage in de stadswinkel van de gemeente Nijmegen, Mariënburg 30 in Nijmegen en op het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1 in Groesbeek.

 

Instellen bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en brief dient duidelijk “bezwaarschrift N842; verplaatsen bushalte Werkenrode zaaknummer 2019-010607” te worden vermeld. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een kopie of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

 

Diegene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

 

 

mw. drs. E.A. Joosten