Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2019, 61740Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Driekronenstraat 10 Milsbeek”.

Logo Gennep

De gemeenteraad van Gennep heeft op 4 november 2019 het bestemmingsplan “Driekronenstraat 10 Milsbeek” vastgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan is de bedrijfsbestemming van dit perceel gewijzigd in een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van 2 grondgebonden woningen.

Inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Driekronenstraat 10 Milsbeek” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 november 2019 tot en met donderdag 26 december 2019 voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via (0485) 494141.

Daarnaast is het bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP18085DRIEKR10MIL-VA01

  • www. gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.

Beroep.

Met ingang van vrijdag 15 november 2019 tot en met donderdag 26 december 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend.

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding.

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 27 december 2019. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.

 

Gennep, 13 november 2019