Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardStaatscourant 2019, 61341VerkeersbesluitenGehandicapten parkeerplaats op kenteken - De Heuvel 3, Poortugaal

Logo Albrandswaard

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGEBESLUIT – gehandicapten parkeerplaats op kenteken – De Heuvel 3, Poortugaal

Besluit nr.: 2019/126197

Onderwerp: Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Datum: 04 november 2019

Het hoofd Ingenieursbureau, Domein Ruimte, daartoe gemachtigd bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard d.d. 23 maart 2004;

Gezien het verzoek van de heer W. Meyboom, om toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de woning aan het adres De Heuvel 3, 3171 EK te Poortugaal;

Overwegende,

Dat de weg, ten aanzien waarvan de betreffende verkeersmaatregel wordt overwogen, in beheer is bij de gemeente Albrandswaard;

Dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden en deze akkoord gaat met de voorgestelde maatregel;

Dat bij inwilliging van het verzoek geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de openbare parkeergelegenheid in de omgeving zijn te verwachten;

Gelezen het advies van de Politie, d.d. 04 november 2019;

Gelet op artikel 20 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

B E S L U I T:

I. het op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nr. 2019/126197 aangegeven gedeelte van De Heuvel te Poortugaal; aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats, zulks door plaatsing van het verkeersbord E6, van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van het RVV 1990, op grond waarvan tevens een parkeerverbod geldt voor derden;

II. te bepalen, dat de onder I. genoemde gehandicaptenparkeerplaats is bestemd voor de heer W. Meyboom, De Heuvel 3, 3171 EK te Poortugaal, voornoemd, ten behoeve van het parkeren van het door hem gebruikte motorrijtuig met het kenteken HH-221-H of, zo deze wordt vervangen, voor het dan te gebruiken motorrijtuig;

III. te bepalen, dat de onder I. bedoelde gehandicaptenparkeerplaats op het wegdek zal worden aangegeven middels een wit kader, waarin een witte kruismarkering is geplaatst zoals op de eerder genoemde tekening is aangegeven;

IV. dit besluit op de in het BABW voorgeschreven wijze af te kondigen en ter inzage te leggen;

V. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die, waarop de afkondiging plaatsvindt.

Namens het college van de gemeente Albrandswaard,

Het hoofd van de afdeling Ingenieursbureau

M. Burger