Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2019, 6132VerkeersbesluitenGemeente Landgraaf – Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein achter de Plus

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf

Inleiding

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor de aanleg van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein gelegen achter supermarkt de PLUS aan de Dorpstraat. Op dit moment zijn op vorenbedoeld parkeerterrein geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig.

 

Om mensen die over een gehandicaptenparkeerkaart beschikken de ruimte te geven dicht bij de ingang van de supermarkt te kunnen parkeren, willen wij overgaan tot het aanleggen en inrichten van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein gelegen achter supermarkt de PLUS. Middels voorliggend verkeersbesluit wordt dit mogelijk gemaakt.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6 zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990 moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen

Openbare voorbereidingsprocedure

Gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de noodzakelijke evenredige belangenafweging, is tevens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Door middel van een publicatie in het gemeenteblad van 12 december 2018 zijn alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, op het gedurende zes weken ter inzage liggende ontwerpbesluit d.d. 3 december 2018, in te dienen. In dat kader zijn geen zienswijzen ingediend.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

 

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Landgraaf. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van de Basiseenheid Brunssum-Landgraaf- ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 29 november 2018 instemmend geadviseerd.

Besluiten

1. door middel van het plaatsen van twee borden E6, als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op het parkeerterrein achter supermarkt de PLUS aan de Dorpstraat;

 

2. een en ander overeenkomstig is met de bij het verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer 18-106-G1 d.d. 10-10-2018;

 

3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 

4. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Situatietekening

Landgraaf, 30 januari 2019

Namens burgemeester en wethouders van Landgraaf,

de senior medewerker mobiliteit en infra,

 

 

 

 

ing. I.C.J. Brabants

Inzage

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie in de Staatscourant, tijdens de openingstijden, bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf.

Beroep

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen tegen dit besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de publicatie van het besluit een brief naar de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw beroep;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt;

- de redenen van uw beroep.

 

Indien het mogelijk is, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij te voegen.

 

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website.

 

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet u beschikken over DigiD.

Datum effectuering

Het besluit zal na bekendmaking worden uitgevoerd.