Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2019, 6131VerkeersbesluitenGemeente Landgraaf – Verkeersbesluit vrachtverbod Palenbergerweg Rimburg

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf

Inleiding

De gemeente Ubach Palenberg gaat op de Heerlenerstrasse in Scherpenseel werken aan het hoofdriool. Deze werkzaamheden gaan in fases plaatsvinden tot eind 2019. Gedurende deze periode zal er via de landwegen Scheleberg en Höfweg parallel gelegen aan de Heerlenerstrasse in éénrichting een omleidingsroute voor autoverkeer worden ingesteld. Deze wegen zijn te smal om ook het vrachtverkeer te kunnen afwikkelen. Voor vrachtverkeer wordt er daarom door de gemeente Ubach Palenberg een omleidingsroute ingesteld via de 221 Geilenkirchen – B56N – N274. Om te voorkomen dat vrachtverkeer komende vanaf de Europaweg Noord en Zuid de Grensstraat inrijdt richting de Heerlenerstrasse (Scherpenseel), moet het vrachtverkeer al voortijdig gewaarschuwd worden. Daarom wordt er op het kruispunt Grensstraat (oost) - Europaweg Zuid een vooraankondiging op deze beperking voor het vrachtverkeer aangebracht.

 

Op dit moment geldt een tonnageverbod voor voertuigen zwaarder dan 5 ton door de kern Rimburg. Dit verbod is echter in de praktijk moeilijk tot niet handhaafbaar omdat ter plaatse bij staande houding geen controle kan plaatsvinden op het daadwerkelijk gewicht van een vrachtauto. Omdat de kans bestaat dat als gevolg van de werkzaamheden in Scherpenseel er een toename gaat plaatsvinden van het doorgaand vrachtverkeer door Rimburg, wordt ter hoogte van de Palenbergerweg een vrachtverbod ingevoerd. Het huidige tonnageverbod en het nachtelijk vrachtverbod kan dan met de nieuwe maatregel komen te vervallen.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden C7 en C21 inclusief de onderborden zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990 moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen

1. Nu de werkzaamheden aan de Heerlenerstrasse in Scherpenseel eind oktober reeds zijn gestart, is het (nieuw in te voeren) vrachtverbod op de Palenbergerweg, reeds actief. Deze maatregel is in eerste instantie zonder verkeersbesluit en als tijdelijke maatregel voor de duur van vier maanden ingevoerd. Met dit verkeersbesluit wordt de maatregel permanent ingevoerd.

2. In Scherpenseel gaat de gemeente Ubach Palenberg tot eind 2019 in de Heerlenerstrasse aan het hoofdriool werken. Er kan geen vrachtverkeer langs het werkvak omgeleid worden en de omleidingsroute gaat lopen via de Buitenring Parkstad – N274 – B56N richting Geilenkirchen en vice versa. De kans bestaat dat vrachtverkeer niet de omleidingsroute kiest maar de route door Rimburg. Dit is in het kader van de leefbaarheid ongewenst.

3. Het huidige tonnageverbod in Rimburg is moeilijk tot niet te handhaven. Om te voorkomen dat (doorgaand) vrachtverkeer de route door Rimburg kiest, wordt op de Palenbergerweg in Rimburg een permanent vrachtverbod ingevoerd.

4. Door dit vrachtverbod achter Rimburg ter hoogte van de Gremelsbrugge in te voeren blijft de kern Rimburg voor bestemmings(vracht)verkeer vanuit Nederland gewoon bereikbaar. Bij de Gremelsbrugge heeft het vrachtverkeer tevens nog een mogelijkheid om (indien noodzakelijk) te keren.

5. Het huidige nachtelijk vrachtverbod en de tonnagebeperking kunnen door deze maatregel worden opgeheven.

Openbare voorbereidingsprocedure

Gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de noodzakelijke evenredige belangenafweging, is tevens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Door middel van een publicatie in het gemeenteblad van 12 december 2018 zijn alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, op het gedurende zes weken ter inzage liggende ontwerpbesluit d.d. 4 december 2018, in te dienen. In dat kader zijn geen zienswijzen ingediend.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

 

In het kader van artikel 23 BABW heeft overleg plaatsgevonden met diverse wegbeheerders. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Provincie Limburg, Gemeente Brunssum en Gemeente Ubach Palenberg over de in te stellen omleidingsroute. Alle genoemde wegbeheerders hebben met de voorgestelde maatregelen ingestemd.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van de Basiseenheid Brunssum-Landgraaf- ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 17 november 2018 instemmend geadviseerd.

Besluiten

 

1. door het verwijderen van de borden C7 met onderborden “22-6u” en borden C21 met onderborden “uitgezonderd lijndiensten en verzorgingsverkeer”, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, de huidige tonnagebeperking en het nachtelijk vrachtverbod door Rimburg op te heffen;

 

2. door het plaatsen van de borden C7, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, een vrachtverbod in te voeren op de Palenbergerweg in Rimburg ter hoogte van de keermogelijkheid bij de Gremelsbrugge;

 

3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 

4. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer 20182376-001-Detail A d.d. 01-11-2018;

 

5. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

  •  

Situatietekening

Landgraaf, 30 januari 2019

Namens burgemeester en wethouders van Landgraaf,

de senior medewerker mobiliteit en infra,

 

 

 

 

ing. I.C.J. Brabants

Inzage

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie in de Staatscourant, tijdens de openingstijden, bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf.

Beroep

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen tegen dit besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de publicatie van het besluit een brief naar de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw beroep;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt;

- de redenen van uw beroep.

 

Indien het mogelijk is, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij te voegen.

 

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website.

 

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet u beschikken over DigiD.

Datum effectuering

Het besluit zal na bekendmaking worden uitgevoerd.