Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 61121Ruimtelijke plannenKennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigde bestemmingsplan Selissen, gemeente Boxtel

Logo Boxtel

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken ingevolge artikel 7.17, vierde lid, van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende beslissing is genomen.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

De beoogde activiteiten (de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject) staan vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de realisatie is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging

Vanaf vrijdag 8 november 2019 kunt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Boxtel (Markt 1). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met dinsdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en op woensdag en donderdag van 08:30 uur tot 19:30 uur. Op vrijdag is het gemeentehuis geopend van 08:30 uur tot 12:30 uur.

 

Een vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

 

Boxtel, 8 november 2019

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

 

De secretaris, de waarnemende burgemeester,

 

A.E. Kraal, A.M.T. Naterop