Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2019, 61078Verkeersbesluiten(Brom-)fietspad Heldenseweg Neer

Logo Leudal

2019/26

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Overwegingen ten aanzien van het besluit

langs de Heldenseweg in Neer tussen de provinciale wegen N273 (Napoleonsweg) en N562 (Roggelsedijk) voorzieningen worden gerealiseerd voor fietsers en bromfietsers;

tussen N273 (Napoleonsweg) en de bebouwde kom grens van Neer deze voorzieningen bestaan uit fietsstroken;

tussen de bebouwde kom grens van Neer en de N562 (Roggelsedijk) deze voorzieningen bestaan uit een in twee richtingen bereden vrijliggend brom- fietspad aan de zuid-westzijde van de weg;

op de Heldenseweg een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom;

het doel van de werkzaamheden het verbeteren van de verkeersveiligheid voor (brom)-fietsers is;

de Heldenseweg in beheer is van de gemeente Leudal en het college van de gemeente Leudal daarom bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

bij de aansluiting op de N562 (Roggelsedijk) de bevoegdheid voor het treffen van verkeersmaatregelen berust bij de provincie Limburg als wegbeheerder, en de provincie Limburg het voor het aanwijzen als (brom-)fietspad noodzakelijke verkeersbesluit neemt voor zover gelegen binnen haar beheersgebied;

het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

is het daarom gewenst om:

het tussen de bebouwde kom grens van Neer en de N562 (Roggelsedijk) aangelegde pad aan te wijzen als verplicht (brom-)fietspad en om de locaties waar zijwegen aansluiten op de Heldenseweg c.q. waar de (brom)-fietsers de weg moeten oversteken te voorzien van de noodzakelijke bebording en markering;

de tussen N273 (Napoleonsweg) en de bebouwde kom grens van Neer op de Heldenseweg aangebrachte stroken in rood asfalt, aan te wijzen als fietsstrook;

krachtens artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden in verband met:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

overleg heeft plaats gevonden met de politie Limburg overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

de politie heeft positief geadviseerd over het aanwijzen van het fietspad zoals aangegeven op tekening " Fietspad Heldenseweg, overzicht bebording – markering VB2019/26, nr. 2109-1431 d.d. 14 oktober 2019;

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

 • 1.

  Door plaatsing van borden model G12a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) het fietspad aan de zuid-westzijde van de Heldenseweg in Neer tussen de N562 (Roggelsedijk) en de bebouwde kom grens van Neer, aan te wijzen als (brom-)fietspad en te voorzien van ondersteunende maatregelen zoals markeringen op het wegdek;

 • 2.

  de door een onderbroken witte streep aangebrachte stroken aan weerszijden van de Heldenseweg, aan te wijzen als fietsstrook door het op regelmatige afstand van elkaar aanbrengen van fietssymbolen daar op;

 • 3.

  Door het aanbrengen van fysieke voorzieningen, het aanbrengen van markeringen en het plaatsen van borden model B06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) een oversteekmogelijkheid voor fietsers te realiseren op de Heldenseweg tussen Houtgraven en Hoven ter hoogte van de bebouwde komgrens;

 • 4.

  Vanwege dit besluit niet meer toepasselijke markeringen en borden te verwijderen;

 • 5.

  de verkeersborden en de markering te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 6.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Heythuysen, 14 november 2019

het college van burgemeester en wethouders van Leudal

Namens deze,

mr. L.J.van der Linden

Afdelingshoofd Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met P. Stevens tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener(s)

 • 2.

  De datum van het bezwaarschrift

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

 • 4.

  De gronden van het bezwaar (motivering)

 • 5.

  Uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.