Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 61049Verkeersbesluiten60 km/uur -zone buitengebied Garderen

Logo Barneveld

 

 

 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990(hierna: RVV 1990) en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat (gedeelten van) de Speulderbosweg, Armen Dennenpad, Koudhoornseweg, Roeëkamperweg, Hooiweg, Hoge Boeschoterweg, Lage Boeschoterweg, Oude Barnevelderweg, Paleisweg, Solseweg, Koesteeg, Ouwendorperweg, Meervelderweg, Hulakkerweg en de Sleedoornweg zijn gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Barneveld;

Dat op deze wegen momenteel een maximumsnelheid geldt van 80 km/h per uur;

Dat de bovengenoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Barneveld;

Dat de bovengenoemde wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de WVW 1994;

Dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

Dat de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in het mandaat en volmachtregister van 1 juni 2017 is gemandateerd aan het afdelingshoofd Vastgoed & Infrastructuur;

Dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Barneveld maatregelen zijn opgenomen om de bereikbaarheid en veiligheid van de wegen in de gemeente Barneveld te verbeteren;

Dat de omgeving en de inrichting van de wegen in het buitengebied van Garderen een hoofdzakelijk verblijfskarakter heeft;

Dat in het GVVP maatregelenpakket van 2019 een maatregel is opgenomen om het buitengebied van Garderen in te richten tot 60 km/uur-zone;

Dat het gelet op bovenstaande argumenten wenselijk is om het buitengebied van Garderen aan te wijzen als 60 km/uur-zone;

Dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord model A1 (begin en einde zone 60) van bijlage 1 van het RVV 1990;

Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden model A1 en A2 (begin en einde zone 60) van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het instellen van een 60 km zone strekt tot het verzekeren van de veiligheid van de weg;

Dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie (C. van Triest), eenheid Oost Nederland;

Dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

Dat voorafgaand aan het publiceren van dit verkeersbesluit Plaatselijk Belang Garderen is geïnformeerd over de maatregel;

 

BESLUIT

 

  • 1.

    Door middel van het plaatsen van de borden model A1 en A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een 60 km/uur-zone in te stellen op (delen van) de Speulderbosweg, Armen Dennenpad, Koudhoornseweg, Roeëkamperweg, Hooiweg, Hoge Boeschoterweg, Lage Boeschoterweg, Oude Barnevelderweg, Paleisweg, Solseweg, Koesteeg, Ouwendorperweg, Meervelderweg, Hulakkerweg en de Sleedoornweg.

Bovengenoemde maatregel wordt vastgesteld overeenkomstig de bijbehorende tekening ’60 km/uur-zone Garderen, 25-10-2019’.

  

Barneveld, 4 november 2019

     

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

S.J.P. van Ee-Looijmans

hoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 7 november 2019 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemoti­veerd be­zwaar­schrift indienen bij het college van burgemeester en wethou­ders van Bar­ne­veld, Post­bus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorzie­ning te treffen, indien onverwijlde spoed dit ver­eist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.