Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 60579Ruimtelijke plannenLampersveldpad 9 in Wanroij (definitief besluit omgevingsvergunning)

Logo Sint Anthonis

Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 in Wanroij.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij besloten hebben om met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. juncto artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 3° van de Wabo vergunning te verlenen voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a. van de Wabo voor de activiteit bouwen. De aanvraag voorziet in het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 in Wanroij.

Het realiseren van een bedrijfspand past niet binnen de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Het project kan gerealiseerd worden middels toepassing van de genoemde afwijkingsbevoegdheid.

Het definitieve besluit is op twee punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het bedrijfsgebouw wordt kleiner en de ruimtelijke onderbouwing is op het onderdeel ‘Water’ aangepast. Het definitieve besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang 5 november 2019 tot en met 16 december 2019 ter inzage in het gemeentehuis, bij het team VTH. De stukken zijn ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1702.2OMVlampersveld9-VA01.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden aangetekend door:

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • 3.

    belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit;

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

Sint Anthonis, 4 november 2019

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.