Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2019, 60512VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen bushalte Populierenweg

Logo Oudewater

Nummer: 19i.03069

 

Burgermeester en wethouders van Oudewater,

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer;

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wvw 1994, waarvan het nemen van maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

Op grond van artikel 12 van de BABW het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking gebracht.

 

 

Uit het oogpunt van:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om:

Een bushalte in te stellen op de Populierenweg ter hoogte van huisnummer 27 te Oudewater.

Motivering

Vanaf december 2019 gaat lijn 5 5 tussen Woerden en Oudewater rijden volgens een nieuwe dienstregeling rijden. De nieuwe dienstregeling wordt doorgetrokken naar het bedrijventerrein Tappersheul, om de daar gevestigde bedrijven van een betere ov-bereikbaarheid te voorzien.

In overleg met Vitaal Tappersheul (ViTap) – de Bedrijven Inversterings Zone (BIZ) van het bedrijventerrein Tappersheul – te Oudewater is besloten om deze buslijn te laten halteren op de Populierenweg ter hoogte van huisnummer 27.

Belangenafweging

De maatregel heeft tot doel ervoor te zorgen dat de bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Tappersheul eenvoudiger per ov te bereiken zijn.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief.  

B E S L U I T E N:

Een bushalte in te stellen op de Populierenweg te Oudewater ter hoogte van huisnummer 27 door het plaatsen van bord L3 uit bijlage 1 van het Rvv1990.

De in dit besluit genoemde borden en verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 

Oudewater, 07-11-2019

Namens burgemeester en wethouders van Oudewater,

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en beheer

 

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 3420 DC te Oudewater. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening.