Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 60495Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan (met beeldkwaliteitscriteria) Sneek Harinxmaland Fase 1C en 1F, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het bestemmingsplan Sneek Harinxmaland Fase 1C en 1F ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het plangebied ligt aansluitend aan het onlangs gerealiseerde woongebied, waar het wordt begrenst door de Evert Egbertstraat aan de zuidzijde en de Ype Johannesstraat aan de oostzijde. De begrenzing is hier afgestemd op de grenzen van de reeds vastgestelde bestemmingsplannen voor de betreffende deelfasen. Aan de noord- en westzijde ligt de grens op de Oerdyk en de spoorlijn. In fase 1 C worden maximaal 24 woningen gebouwd. In fase 1F zijn maximaal 76 woningen opgenomen.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn ook beeldkwaliteitscriteria opgenomen. Hieraan zal de Welstandscommissie toetsen bij het indienen van concrete bouwplannen.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerp van dit bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunt u inzien vanaf 6 november 2019 tot en met 17 december 2019. Dit kan bij het gemeenteloket in Sneek.

Het ontwerp van dit bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2019BPSneekHL1C1F-ontw.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Daarnaast kunt u op grond van artikel 12, lid 4 van de Woningwet en de Inspraakverordening een inspraakreactie op de beeldkwaliteitscriteria indienen. Uw zienswijze en/of inspraakreactie kunt sturen naar aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 3 december 2019.