Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 59894VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Escamplaan ter hoogte van de Charlotte Jacobslaan 97 (diverse verkeersmaatregelen bij Haga-ziekenhuis) BWT-00115VKZ19

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 22 juli 2019 ingekomen verzoek van de heer M. Huisert van het Ingenieursbureau

Den Haag, ingediend namens DSO/Grondzaken van de gemeente Den Haag, tot het nemen van

een verkeersbesluit voor het treffen van diverse verkeersmaatregelen bij het Haga-ziekenhuis op

de Escamplaan ter hoogte van de Charlotte Jacobslaan 97;

gelezen de op 1 oktober 2019 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2019/-;

overwegende,

dat in het kader van de nieuwbouwontwikkeling De Schoone Ley nabij het Haga-ziekenhuis

ter plaatse diverse verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, waaronder het aanwijzen

van enkele bushaltes, het instellen van (partieel) eenrichtingsverkeer, het aanwijzen van

enkele weggedeelten als 30 km/uur-gebied en parkeerverbodszone, het aanwijzen van enkele

(verplichte) fietspaden, het aanwijzen van laad- en losplaatsen en het instellen van een gesloten-

verklaring met uitzondering van lijnbussen;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schadevoor de woonomgeving; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegenbinnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN: door het plaatsen van borden volgens model F13 (busbaan) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) met onderbordenmet de tekst: “uitgezonderd vuilophaaldienst” OV-station Leyweg aan te wijzen alseen rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen met uitzondering vanvoertuigen van de vuilophaaldienst, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;   door het plaatsen van borden volgens model L03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en het aanbrengen van eengeblokte markering op de onderstaande weggedeelten een bushalte aan te leggen endaarmee een verbod in te stellen op het aldaar parkeren van voertuigen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:II.01: Escamplaan nabij de Dedemsvaartweg (twee bushaltes);II.02: Escamplaan nabij de Albert Schweitzerlaan (twee bushaltes);  door het plaatsen van borden volgens model C02 en C03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgens model OB 54, (partieel) eenrichtingsverkeer in te stellen op het gedeelte van het Els Borst Eilersplein dat is gelegen tussen de toegang tot de keerlus en het voetgangersgebied(inrijden toegestaan in de richting van de Escamplaan), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van borden volgens model A0130 zb en A0230 ze, waarop aangegeven het getal 30, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) op de onderstaande weggedeelten een 30 km/uur-gebied in te stellen zodat daar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:IV.01: Charlotte Jacobslaan (geheel);IV.02: Cornelia de Langeweg (geheel);IV.03: Escamplaan, ventweg (tussen Charlotte Jacobslaan en in-/uitrit parkeergarage);IV.03: Els Borst Eilersplein (tussen Charlotte Jacobslaan en het voetgangersgebied vanhet Els Borst Eilersplein);IV.04: Florence Nightingaleweg (tussen Cornelia de Langeweg en Leyweg, behoudensde laatste 80 meter voor de aansluiting met de Leyweg); door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) het gedeelte van de Escamplaandat is gelegen tussen de Dedemsvaartweg en de Leyweg (beide zijden van de weg)aan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) het gedeelte van de Albert Schweitzerlaan dat is gelegen tussen de Escamplaan en de MahatmaGhandistraat aan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) de onderstaande weggedeeltenaan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:VII.01: een weggedeelte van de Charlotte Jacobslaan: het pad ten zuidwesten van de bebouwing van de Charlotte Jacobslaan;VII.02: een weggedeelte van de Florence Nightingaleweg (ten zuidwesten en ten zuidoosten van het ziekenhuis);  door het plaatsen van een bord volgens model C012 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden met de tekst:“uitgezonderd lijnbussen” het gedeelte van de Escamplaan dat is gelegen tussen deAlbert Schweitzerlaan en de aansluiting met de ventweg bij de Escamplaan 901-1005 gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen met uitzondering van lijnbussen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van een bord volgens model E07 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459, 1990) alsmede door het aanbrengen van een kruismarkering, de onderstaande weggedeelten aan te wijzen als een laad- enlosgelegenheid, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;IX.01: Escamplaan, ventweg (tussen de Charlotte Jacobslaan en de inrit/uitrit van de parkeergarage), over een afstand/lengte van ongeveer 12 meter;IX.02: Florence Nightingaleweg (tussen de Leyweg en de Cornelia de Langeweg), over een afstand/lengte van ongeveer 35 meter;  door het plaatsen van borden volgens model E01zb/E01ze van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459/1990) op de onderstaande weggedeeltenhet parkeren van voertuigen te verbieden, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:X.01: Charlotte Jacobslaan (geheel);X.02: Cornelia de Langeweg (geheel);X.03: Escamplaan, ventweg (tussen Charlotte Jacobslaan en in-/uitrit parkeergarage);X.03: Els Borst Eilersplein (tussen Charlotte Jacobslaan en het voetgangersgebied vanhet Els Borst Eilersplein);X.04: Florence Nightingaleweg (tussen Cornelia de Langeweg en Leyweg, behoudensde laatste 80 meter voor de aansluiting met de Leyweg);  door het plaatsen van een bord volgens model B06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en door het overeenkomstigartikel 1, onder p, van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangsdriehoeken(haaientanden) in of op het wegdek een voorrangsregeling te treffen op de kruising vande Escamplaan/Albert Schweitzerlaan, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van een bord volgens model B06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en door het overeenkomstigartikel 1, onder p, van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangsdriehoeken(haaientanden) in of op het wegdek een voorrangsregeling te treffen op de kruising vande Escamplaan/Charlotte Jacobslaan (thv nr 97), dit zoals aangegeven op de hiernagenoemde situatietekening; door het over de rijbaan van de aanbrengen van een zebra zoals bedoeld in artikel 49, lid 2, van het Reglement verkeers-regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en het daarbij plaatsen van borden volgensmodel L02, deze zebra (met middensteunpunt) aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats,dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeersmaatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;   dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag;  Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal    Afdruk aan:1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Escamp1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO Mobiliteit (secretariaatmobiliteit@denhaag.nl) BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.