Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2019, 59758Ruimtelijke plannenFouten hersteld in vastgesteld bestemmingsplan “Kom Bladel 2019”

Logo Bladel

 

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 22 oktober 2019 besloten de fouten te herstellen in het reeds vastgestelde bestemmingsplan Kom Bladel 2019 als kennelijke misslagen.

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2019 het bestemmingsplan “Kom Bladel 2019” met bijbehorende nota van zienswijzen gewijzigd vastgesteld. Twee besluiten volgende uit de nota van zienswijzen zijn niet goed verwerkt op de verbeelding van bestemmingsplan Kom Bladel 2019.

 

Inhoud

De herstelde fouten (kennelijke misslagen) zijn zienswijzen waarop de gemeenteraad duidelijk een besluit heeft genomen in de nota van zienswijzen, maar welke abusievelijk niet goed verwerkt zijn in de vastgestelde versie van het bestemmingsplan kom Bladel 2019.

Het gaat hier specifiek om onderstaande adressen:

  • Europalaan 109, aanduiding ‘bedrijf’ (b) op de verbeelding opnemen (zienswijze 3);

  • Hofstad 72, het bouwblok opnemen overeenkomstig de vastgestelde nota zienswijzen (zienswijze 2).

Ter inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan met de daarin verwerkte bovengenoemde fouten ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes weken van 31 oktober tot en met 11 december 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.NL.IMRO.1728.BPB1059KomBlad2019-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen voor de locaties Europalaan 109 en Hofstad 72.

 

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 11 december 2019. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.P.A. van Dijk van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).