Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoesStaatscourant 2019, 59672Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1”

Logo Goes

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1” met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP05-ON99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw bedrijventerrein in het gebied ten noordwesten van knooppunt De Poel, de aantakking van de A256 (Deltaweg) op de A58. De Sinoutskerkseweg vormt de toekomstige westelijke begrenzing. Aan de noordzijde sluit het gebied aan op het Poelbos en vormen het 150 kV-hoogspanningsstation en het gebied rondom het Van der Valk Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat de begrenzing.

Gedurende de genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken met de heer P.J. Daniëlse via (0113) 249 809 of p.danielse@goes.nl.