Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerStaatscourant 2019, 59552VerkeersbesluitenVerplicht fietspad Sportpark

Logo Landsmeer

VB2019-013

Burgemeester en wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat het fietspad Sportpark gelegen is binnen de bebouwde kom van Landsmeer;dat het fietspad Sportpark in beheer is bij de gemeente Landsmeer;dat het fietspad Sportpark een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;dat dit fietspad een status heeft als regionale hoofdfietsroute;dat het fietspad Sportpark gelegen is tussen Het Luijendijkje en de Hermessingel;dat het fietspad Sportpark op dit moment is aangewezen als een onverplicht fietspad;dat op een onverplicht fietspad brom- en snorfietsers met ingeschakelde verbrandingsmotor niet zijn toegestaan;dat op het sportpark diverse sportverenigingen en een openbaar zwembad gevestigd zijn;dat het fietspad wordt gebruikt als toegang tot de achterliggende recreatiegebieden;dat het fietspad Sportpark in het kader van groot onderhoud een kwaliteitsimpuls krijgt en wordt opgewaardeerd qua inrichting en profiel;dat de breedte van het fietspad in overeenstemming wordt gebracht met functie als regionale fietsverbinding;dat na opwaardering van het fietspad het pad wordt aangewezen als verplicht fietspad (net als de aansluitende weg ’t Luijendijkje); dat het fietspad Sportpark na herinrichting ook geschikt is voor gebruik door snorfietsers met ingeschakelde verbrandingsmotor;dat door het toestaan van snorfietsers op het betreffende fietspad een logische route voor snorfietsers ontstaat;dat bromfietsers niet zijn toegestaan op een verplicht fietspad;dat bromfietsers gebruik dienen te maken van dezelfde route als het gemotoriseerde verkeer, over de reguliere wegen;dat het fietspad wordt ingericht voor gebruik in twee richtingen;dat daarnaast nog een voetpad wordt aangelegd, zodat er fietsers en wandelaars elkaar niet in de weg zitten;dat de bevoorrading van de kavels gelegen aan het fietspad mogelijk is middels het aanvragen van een ontheffing bij de gemeente Landsmeer;dat er overleg heeft plaatsgevonden met verschillende wegbeheerders, zoals de gemeente Amsterdam, gemeente Oostzaan, het waterschap HHNK en het recreatieschap, voor het tot stand komen van de in dit besluit beschreven ontwerpkeuzes;dat er een inloopavond heeft plaatsgevonden waarbij er met belanghebbenden is gesproken over het aanpassen van het fietspad;dat bovengenoemde verkeersmaatregelen kunnen worden gerealiseerd door het verwijderen van de verkeersborden G13 en G14 en het plaatsen van verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990;dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden G11,G13 en G14 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;;dat geen van de in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belangen in het geding is bij het treffen van deze verkeersmaatregel; dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel.

BESLUIT

 

  • 1.

    door het verwijderen van de verkeersborden G13 en G14 van bijlage 1 van het RVV, het onverplichte fietspad in het sportpark van Landsmeer, tussen het Luijendijkje en de Hermessingel op te heffen; (VB2019-013);

  • 2.

    door het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV, een verplicht fietspad, tussen het Luijendijkje en de Hermessingel, aan te wijzen in twee richtingen, conform tekening 16117_001 2.1;

 

Landsmeer 15 oktober 2019

Namens deze,

Ing. S.A.D.C. van Geffen, secretaris

Drs. D.D. Straat, burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

A. de naam en het adres van de indiener;

B. de dagtekening;

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

D. de gronden van het bezwaar

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.