Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 59069Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan "BG Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse"

Logo Hoogeveen

 

Het college van B&W maakt bekend dat voor de percelen kadastraal bekend Hoogeveen, sectie V, nrs. 476 en 682 een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Met dit bestemmingsplan wordt het bouwvlak behorende bij de bestemming "Wonen" (zoals deze in 2012 is verkregen middels een ruimte-voor-ruimte-procedure) verschoven, zodat de woning elders op het perceel gerealiseerd kan worden.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan "BG Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse, 2018" ligt van 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.hoogeveen.nl/bestemmingsplan en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP8006016-ON01.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ramon ter Stege via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.