Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 58945Overig

Bekendmaking besluit Waterwet revisievergunning verleend aan betoncentrale Lithoijense Dijk 16, Lithopijen, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt het volgende bekend.

Bij besluit van 14 oktober 2019 met nummer RWS-2019/36187 heb ik een revisievergunning verleend op grond van de Waterwet voor het exploiteren van de betoncentrale gelegen aan de Lithoijense Dijk 16 te Lithopijen ter hoogte van km 200,2 aan de linkeroever van de rivier de Maas in de gemeente Oss. Deze vergunning is verleend met toepassing van artikel 6.17 van de Waterwet voor het brengen van stoffen en water in de met de Maas in open verbinding staande Oude Maasarm, het gebruik maken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwactiviteiten binnen de beschermingszone van de primaire kering van het Waterschap Aa en Maas. Aanleiding voor de revisievergunning is een nieuw te bouwen bedrijfsloods.

Terinzagelegging

Genoemde vergunning ligt vanaf 30 oktober 2019 tot en met 26 november 2019 ter inzage bij:

  • 1. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur alsmede buiten deze uren na vooraf gemaakte afspraken (tel. 088-7974150). Vraag naar de afdeling Vergunningverlening

  • 2. Ten kantore van de gemeente Oss, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (tel. 140412). U kunt een afspraak maken voor elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. De vergunning treedt in werking één dag na bekendmaking. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door toezending van de vergunning aan aanvrager op 14 oktober 2019.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van de vergunning niet. Gelet hierop kan, indien tegen de vergunning bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de bevoegde rechtbank of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar op 088-7974150.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, Namens deze, Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, P.A.M. Smeets