Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgStaatscourant 2019, 58829VerkeersbesluitenGemeente Middelburg – Verkeersbesluit – Poelendaeleweg, Koudekerkseweg en Langevieleweg – Verkeersmaatregelen

Logo Middelburg

Zaaknummer 222535

 

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten:

 • 1.

  op de Poelendaeleweg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen, de voorrangsregelingen op te heffen, de fietspaden te verwijderen en een voetgangersoversteekplaats te verwijderen;

 • 2.

  bij de ingang van de Poelendaeleweg vanaf de Poelendaelesingel, de geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen te beperken tot landbouwvoertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,3 meter;

 • 3.

  bij de ingang van de Koudekerkseweg vanaf de Laan der Verenigde Naties, de geslotenverklaring voor vrachtauto’s uit te breiden met een geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,3 meter;

 • 4.

  bij de ingang van de Langevieleweg, vanaf de Looierssingel en Het Groene Woud, een geslotenverklaring in te stellen voor landbouwvoertuigen die breder zijn dan 2,3 meter.

 

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

BABW: Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Landbouwvoertuigen: motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h;

RVV 1990: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Verkeersbord: verkeersbord als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Verkeerssituatie

De Poelendaeleweg is een voor het openbaar verkeer openstaande weg in de wijk Stromenwijk/’t Zand, binnen de bebouwde kom van Middelburg.

In deze wijk geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, behalve op de Langevieleweg, de Poelendaeleweg en de Koudekerkseweg: daar geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

De Poelendaeleweg sluit aan de westzijde aan op het kruispunt Banckertplein/Koudekerkseweg/Dorus Rijkersstraat, en aan de oostzijde op het kruispunt Nieuwe Vlissingseweg/Vlissingsesingel/Poelendaelesingel. Op het tussenliggende wegvak kruist de Poelendaeleweg de Baarsjesstraat, de Burgerweidestraat en de De Ruyterstraat.

Op de Poelendaeleweg liggen twee voetgangersoversteekplaatsen: een gewone voetgangersoversteekplaats aan de oostzijde van het kruispunt met de De Ruyterstraat, en een met verkeerslichten geregelde voetgangersoversteekplaats tussen de aansluitingen met de Baarsjesstraat.

De Baarsjesstraat en de Burgerweidestraat zijn bij de aansluitingen op de Poelendaeleweg met palen in het wegdek fysiek afgesloten voor auto’s.

Op het kruispunt met de De Ruyterstraat ligt de Poelendaeleweg in de voorrang.

De rijbaan van de Poelendaeleweg heeft een breedte van ongeveer 6,0 meter. Aan beide zijden van de rijbaan liggen vrijliggende fietspaden. Aan de noordzijde van de rijbaan liggen parkeerstroken.

Bij de ingang van de Poelendaeleweg vanaf de Poelendaelesingel geldt een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd brommobielen en uitgezonderd motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

Aan de westzijde van de Poelendaeleweg ligt (in het verlengde) de Koudekerkseweg. Bij de ingang van de Koudekerkseweg vanaf de Laan der Verenigde Naties/Koudekerkseweg geldt een geslotenverklaring voor vrachtauto’s. Aan de zuidoostzijde van dit kruispunt ligt een parallelrijbaan met een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd lijnbussen en uitgezonderd motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

 

Aanleiding

De Gemeente Middelburg volgt op het gebied van verkeersveiligheid het landelijk beleidsprogramma Duurzaam Veilig Verkeer. Op basis hiervan zijn in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg 2030 (hierna: GVVP) alle wegen binnen de bebouwde kom gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg of als erftoegangsweg en geldt een bijbehorende maximumsnelheid van respectievelijk 50 of 30 kilometer per uur.

Het basisprincipe van de wegenstructuur is een rondwegstelsel bestaande uit de N57, Torenweg, Laan der Verenigde Naties en President Rooseveltlaan. Deze wegen verdelen het verkeer over de stad en/of geleiden het doorgaande verkeer langs de stad. Vanaf de rondweg zijn de verblijfsgebieden te bereiken via ‘inprikkers’. De wegen in de verblijfsgebieden zijn erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Bij de totstandkoming van het GVVP hebben we een audit gedaan naar de Middelburgse wegencategorisering. Op basis van deze audit hebben de Langevieleweg, Koudekerkseweg en Poelendaeleweg in het GVVP de functie van erftoegangsweg gekregen. Een erftoegangsweg versterkt het verblijfskarakter van de directe omgeving. Op een erftoegangsweg mengen fietsers zich met het gemotoriseerd verkeer op de rijbaan, geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en ontbreken voorrangsmaatregelen.

De komende jaren zullen – in fasen – de Poelendaeleweg, de Langevieleweg en de Koudekerkseweg worden afgewaardeerd naar een erftoegangsweg en ook zo worden heringericht. De herinrichting van deze wegen vindt gelijktijdig plaats met het verrichten van groot onderhoud. De Poelendaeleweg is op basis van de onderhoudsstatus als eerste aan de beurt.

 

Inrichtingsplan

Het ontwerp voor de herinrichting van de Poelendaeleweg is gebaseerd op de CROW-richtlijnen voor een erftoegangsweg. Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de verkeersveiligheidsprincipes van het landelijk verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig Verkeer. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn daarbij het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, het ontbreken voorrangsmaatregelen, en het mengen van fietsers en gemotoriseerd verkeer op de rijbaan. De rijbaan wordt versmald van 6,0 naar 5,5 meter en de fietspaden langs de Poelendaeleweg verdwijnen. De ruimte die dit oplevert wordt benut voor verbreding van de trottoirs, uitbreiding van het aantal parkeervakken en aanleg van een aantal groenstroken.

De verkeersregelinstallatie bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Baarsjesstraat komt te vervallen, maar de voetgangersoversteekplaats blijft bestaan. Op deze locatie wordt een verhoogd plateau aangelegd om de snelheid van het verkeer te verlagen.

Bij de aansluiting met de De Ruyterstraat wordt het kruisingsvlak rood gemaakt om de attentiewaarde ervan te verhogen. De rode kleur loopt in alle aangrenzende wegvakken een stukje door, waarmee de gelijkwaardigheid van het kruispunt wordt benadrukt.

In het voorlopig ontwerp was een verhoogd plateau ingetekend op de kruising met de De Ruyterstraat. Dit plateau wordt vervangen door een drempel ter hoogte van huisnummer 22. Dit doen we met het oog op de afvoer van het regenwater. Doordat de drempel ‘bolvormig’ is, blijft er aan beide zijden van de drempel ruimte over voor het regenwater om naar de straatkolken te stromen. Op een nagenoeg vlak plateau blijft het water namelijk liggen of loopt het door naar de op gelijke hoogte liggende trottoirs.

Met de herinrichting van de Poelendaeleweg willen we het verblijfskarakter versterken.

Aanvullend op de herinrichting en de daarmee samenhangende verkeersmaatregelen nemen we nog de volgende verkeersmaatregelen om de erftoegangsfunctie te versterken:

 • -

  Landbouwvoertuigen breder dan 2,3 meter worden geweerd aan de oostelijke en westelijke ingang van de route Poelendaeleweg-Koudekerkseweg, en bij de oostelijke ingang van de Langvieleweg. Deze landbouwvoertuigen moeten in het vervolg gebruikmaken van de route Nieuwe Vlissingseweg-Stromenweg.

 • -

  De autobewegwijzering voor de route richting het centrum van Middelburg (voor het verkeer vanuit Koudekerke en vanaf de Laan der Verenigde Naties) wordt aangepast. Het centrum wordt in het vervolg bewegwijzerd via de route Stromenweg-Nieuwe Vlissingseweg.

Voor het tot stand komen van het ontwerp is een inspraakprocedure doorlopen.

 

Doelen en belangen

Met dit besluit willen we het verkeer op de Poelendaeleweg op een zo veilig mogelijke manier afwikkelen en de verblijfsfunctie van deze weg benadrukken.

De belangen die aan de basis liggen van dit besluit zijn:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994);

 • 2.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden (artikel 2, tweede lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994).

 

Argumenten

Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur past bij de functie en inrichting van de weg.

De Poelendaeleweg heeft voornamelijk een verblijfsfunctie en wordt ingericht als verblijfsgebied volgens de verkeersveiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig Verkeer. Daarna voldoet het wegbeeld aan de wettelijke eisen voor de toepassing van bord A1 (30 km/h) zoals vastgelegd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

 

Het opheffen van voorrangsmaatregelen in 30 kilometerzones sluit aan op het beleid Duurzaam Veilig Verkeer.

Eén van de verkeersveiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig Verkeer is dat in een 30kilometerzone alle kruisingen gelijkwaardig zijn. Dat wil zeggen dat de bestaande voorrangsmaatregelen (verkeersborden, verkeerstekens op het wegdek, in- en uitritconstructies) worden verwijderd.

Volgens artikel 15, eerste lid, van het RVV 1990 moeten bestuurders op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders. Dit draagt bij aan het verlagen van de snelheid en daardoor aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

 

Met het verwijderen van de fietsstroken en fietspaden zorgen we ervoor dat fietsers gebruikmaken van de rijbaan.

Een ander verkeersveiligheidsprincipe van Duurzaam Veilig Verkeer is dat op erftoegangswegen alle bestuurders dezelfde rijbaan en rijstrook gebruiken, waardoor weggebruikers worden gedwongen (meer) rekening met elkaar te houden.

 

Voertuigen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 2,3 meter moeten gebruikmaken van de route Nieuwe Vlissingseweg-Stromenweg.

Op 8 juli 2011 hebben Provinciale Staten van Zeeland de beleidsnota ‘Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland’ vastgesteld. Hierin is als doel geformuleerd dat landbouwverkeer zich over grotere afstanden vlot en veilig kan verplaatsen, zonder dat dit ten koste gaat van – sterker nog: terwijl dit een verbetering biedt voor – de verkeersveiligheid en doorstroming van het overige verkeer en de leefbaarheid in de kernen. Om dit te bereiken is als tussendoel vastgesteld dat er geen landbouwverkeer meer plaatsvindt op alle 30km-wegen zonder een scheiding van landbouwverkeer en fietsverkeer.

Nu de Poelendaeleweg wordt afgewaardeerd en wordt heringericht tot 30km-weg, en het fietsverkeer in het vervolg gebruikmaakt van de rijbaan, is op basis van de provinciale beleidsnota de aanwezigheid van landbouwvoertuigen op de route Poelendaeleweg-Koudekerkseweg niet meer gewenst. Voor landbouwvoertuigen is een alternatieve route beschikbaar via de Nieuwe Vlissingseweg en de Stromenweg.

Op de hoofdrijbaan Nieuwe Vlissingseweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Deze weg is gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen, en ook voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgezonderd tractoren (aangegeven door verkeersbord C9 en onderbord ‘uitgezonderd tractoren’). Maar voor landbouwvoertuigen die smaller zijn dan 2,3 meter en niet sneller kunnen dan 25 km/h, is de route Nieuwe Vlissingseweg-Stromenweg dus geen alternatief. Deze voertuigen worden daarom uitgezonderd van de geslotenverklaring op de route Poelendaeleweg-Koudekerkseweg.

Landbouwvoertuigen breder dan 2,3 m moeten in het vervolg dus gebruikmaken van de route Nieuwe Vlissingseweg-Stromenweg. Om te voorkomen dat zij alsnog de Koudekerkseweg bereiken via de Langevieleweg, worden deze voertuigen ook geweerd vanaf de aansluiting met Het Groene Woud/Looierssingel.

Voor deze maatregelen hebben wij in het voortraject overleg gehad met landbouworganisaties ZLTO en Cumela. Beide partijen hebben aangegeven hier geen problemen mee te hebben.

 

Kanttekeningen

De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Baarsjesstraat blijft gehandhaafd.

Een voetgangersoversteekplaats is een voorrangsmaatregel. Dit blijkt uit artikel 49, tweede lid, van het RVV 1990: bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan dat te doen, voor laten gaan.

Volgens paragraaf 2.4.2 Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van de CROW-publicatie Basiskenmerken wegontwerp - Categorisering en inrichting van wegen is één van de eigenschappen van een eftoegangsweg dat oversteken op wegvakken is toegestaan voor langzaam verkeer; hiervoor zijn geen voorzieningen vereist, niet om te stimuleren, maar ook niet om te beperken. Dit pleit ervoor om alle voetgangersoversteekplaatsen op erftoegangswegen te verwijderen.

Maar in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (hoofdstuk II, paragraaf 4, bord A1, punt 4, aanhef en onder a) is bepaald dat op een erftoegangsweg – met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging – extra aandacht is besteed aan potentieel gevaarlijke punten zoals plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken. Bijvoorbeeld met een voetgangersoversteekplaats.

De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Baarsjesstraat is de start van het Kindlint, een voetgangersroute door de Stromenwijk, die twee basisscholen, een wijkcentrum, een kinderdagverblijf, gymlokalen en seniorenwoningen met elkaar verbindt. De oversteek bij de Baarsjesstraat vervult een belangrijke functie voor voetgangers, met name voor schoolkinderen van en naar de basisschool en de nabijgelegen speeltuin. Deze voetgangersoversteekplaats blijft daarom gehandhaafd.

 

Uitvoering

Verkeersmaatregelen Poelendaeleweg

 

Plaatsen en verwijderen van zonale verkeersborden A1 en A2 (30km-zone).

De zonale verkeersborden A1 (begin 30km-zone) en A2 (einde 30km-zone) worden geplaatst aan de oostzijde van het kruispunt Banckertplein/Koudekerkseweg/Dorus Rijkersstraat/Poelendaeleweg, en aan de westzijde van het kruispunt Poelendaeleweg/Vlissingsesingel/Poelendaelesingel/Nieuwe Vlissingseweg.

De zonale verkeersborden A1 (begin 30km-zone) en A2 (einde 30km-zone) worden verwijderd aan de noord- en zuidzijde van het kruispunt Poelendaeleweg/De Ruyterstraat.

 

Verwijderen van verkeersborden B1 en B6 (voorrrang) en haaientanden.

Op het kruispunt Poelendaeleweg/De Ruyterstraat worden de voorrangsmaatregelen verwijderd. Dit zijn de verkeersborden B1 (voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), en de haaientanden op het wegdek aan de noord- en zuidzijde van dit kruispunt.

 

Verwijderen van verkeersborden G11 (fietspad).

In het ontwerp van de Poelendaeleweg komen de huidige fietspaden aan beide zijden van de rijbaan niet meer terug. Daarom worden de verkeersborden G11 (fietspad) verwijderd.

 

Verwijderen van verkeersborden L2 (voetgangersoversteekplaats) en zebramarkering

Aan de oostzijde van het kruispunt Poelendaeleweg/De Ruyterstraat worden de verkeersborden L2 (voetgangersoversteekplaats) en de zebramarkering verwijderd.

 

Verwijderen verkeersregelinstallatie en plaatsen verkeersborden L2 (voetgangersoversteekplaats)

Bij de voetgangersoversteekplaats op de Poelendaeleweg ter hoogte van de aansluitingen met de Baarsjesstraat, wordt de verkeersregelinstallatie verwijderd en worden de verkeersborden L2 (voetgangersoversteekplaats) geplaatst.

 

Aanpassen onderbord bij verkeersbord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen).

Op de Poelendaeleweg bij de aansluiting met de Poelendaelesingel wordt op het onderbord bij verkeersbord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) de tekst ‘uitgezonderd brommobielen en landbouwvoertuigen’ vervangen door ‘uitgezonderd brommobielen, en tractorsymbool smaller dan 2,3 m’.

 

Vervangen verkeersbord C1 (en onderborden) door verkeersbord C12 (en onderbord).

Op de Poelendaelesingel bij de tractorsluis wordt het verkeersbord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en de onderborden ‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’ en ’uitgezonderd brommobielen en bespannen wagens’, vervangen door verkeersbord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en onderbord ‘uitgezonderd brommobielen, en tractorsymbool smaller dan 2,3 m’.

 

Verkeersmaatregelen Koudekerkseweg

 

Plaatsing verkeersbord C18 (breedtebeperking 2,3 m).

Op het westelijk deel van de Koudekerkerkseweg bij de aansluiting met de Laan der Verenigde Naties wordt boven verkeersbord C7 (gesloten voor vrachtauto’s) een verkeersbord C18 (gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,3 m) geplaatst.

 

Plaatsing symbool C18 (breedtebeperking 2,3 m) boven symbool C7 (gesloten voor vrachtauto’s).

Op de Laan der Verenigde Naties en het oostelijk deel van de Koudekerkseweg wordt vóór de aansluiting met het westelijk deel van de Koudekerkseweg, op verkeersbord L10 (vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting) het symbool van verkeersbord C18 (gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,3 m) geplaatst boven het bestaande symbool van verkeersbord C7 (gesloten voor vrachtauto’s).

 

Aanpassen onderbord bij verkeersbord C1 (gesloten in beide richtingen).

Op de parallelrijbaan aan de zuidoostzijde van het kruispunt Laan der Verenigde Naties/Koudekerkseweg wordt op het onderbord bij verkeersbord C1 (gesloten in beide richtingen) achter het tractorsymbool de tekst ‘smaller dan 2,3 m’ geplaatst.

 

Verkeersmaatregelen Langevieleweg

 

Plaatsen verkeersbord C8 (tractorverbod) met onderbord ‘uitgezonderd tractorsymbool smaller dan 2,3 m’.

Op de Langevieleweg bij de aansluiting met Het Groene Woud/Looierssingel wordt een verkeersbord C8 (gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h) geplaatst, en een onderbord ‘uitgezonderd tractorsymbool smaller dan 2,3 m’.

 

Plaatsen van twee verkeersborden L10 (vooraanduiding geslotenverklaring).

Op Het Groene Woud en de Looierssingel wordt aan beide zijden van de aansluiting met de Langevieleweg een verkeersbord L10 (vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting) geplaatst. Hierop wordt voor de afslag naar de Langevieleweg het symbool van verkeersbord C8 (gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h) geplaatst en een onderbord ‘uitgezonderd tractorsymbool smaller dan 2,3 m’.

 

Handhaving

Met het oog op artikel 24, aanhef en onder a, van het BABW is over dit besluit overleg gepleegd met de korpschef. De gemachtigde van de korpschef heeft aangegeven dat de politie onderzoek heeft verricht, dat de politie geen feiten of omstandigheden kent die het nemen van het besluit in de weg staan en dat de maatregel handhaafbaar is.

Handhaving van de zonale verkeersborden A1 (begin 30km-zone) en van de verkeersborden C7 (gesloten voor vrachtauto’s), C8 (gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h), C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en C18 (gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,3 m) is mogelijk op basis van artikel 62 van het RVV 1990. Daarin is bepaald dat weggebruikers verplicht zijn gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Handhaving van de verkeersborden L2 (voetgangersoversteekplaats) is mogelijk op basis van artikel 49, tweede lid, van het RVV 1990. Daarin is bepaald dat bestuurders voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan dit te doen, voor moeten laten gaan. In het derde lid is bepaald dat dit niet geldt voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne of een uitvaartstoet van motorvoertuigen.

Handhaving van de voorrangsregels op gelijkwaardige kruispunten is mogelijk op basis van artikel 15, eerste lid, van het RVV 1990. Daarin is bepaald dat bestuurders op kruispunten voorrang verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders.

In artikel 1 van het RVV 1990 is bepaald dat onder geslotenverklaring wordt verstaan: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan en ook de betrokken weg te gebruiken. Handhaving van de geslotenverklaringen is in dit geval beperkt tot het verbod de weg in te rijden of in te gaan. Het gebruik van de weg is niet verboden omdat de Koudekerkseweg en Poelendaeleweg via de Banckerstraat en de De Ruyterstraat toegankelijk zijn voor vrachtverkeer met een bestemming in de wijk.

In artikel 22 van het RVV 1990 is bepaald dat de maximumsnelheid voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, 25 km per uur is.

 

Wettelijke basis en bevoegdheid

Op basis van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel van het 12 BABW genoemde verkeerstekens, en voor onderborden als daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit betekent dat in dit geval een verkeersbesluit moet worden genomen voor:

 • a.

  plaatsing en verwijdering van de zonale verkeersborden A1 (begin 30km/h-zone) en A2 (einde 30km/h-zone);

 • b.

  plaatsing van de verkeersborden C8 (gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h), C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en C18 (gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,3 m);

 • c.

  verwijdering van de verkeersborden B1 (voorrangsweg), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en G11 (fietspad);

 • d.

  verwijdering van haaientanden en voetgangersoversteekplaatsen.

Voor de plaatsing en verwijdering van de verkeersborden L2 (voetgangersoversteekplaats) en L10 (vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting) en voor de verwijdering van de verkeersregelinstallatie, hoeft geen verkeersbesluit te worden genomen omdat deze verkeerstekens niet zijn opgenomen in artikel 12 van het BABW.

Op basis van artikel 18, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in hun vergadering van 22 oktober 2019.

de secretaris, de burgemeester,

    

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

 

Mededelingen

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant van 30 oktober 2019 op de website Overheid.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag na bekendmaking gedurende zes weken (van 31 oktober tot en met 11 december 2019) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Belanghebbende

U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeelnemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig.

 

Online bezwaar maken

Uw bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen. U vindt het webformulier via: www.middelburg.nl > Bestuur en organisatie > Meer… > Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten.

Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u uw inlogcode van DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Vereisen uw belangen met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 174 voor particulieren en € 345 voor organisaties.