Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondStaatscourant 2019, 58022VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 1936 E-LAADPUNT HARMONIESTRAAT GEMEENTE HELMOND EN INTREKKEN VERKEERSBESLUIT 1907

Logo Helmond

 

Nummer besluit: 1936

Datum besluit: 10-10-2019

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • bezwaar is gemaakt tegen verkeersbesluit 1907

 • de gemeente Helmond de in dit voorgestelde verkeersbesluit een betere locatie vindt voor de oplaadplaatsen;

 • de aanvrager dichterbij de in dit verkeersbesluit genoemde locatie woont;

 • deze locatie beter zichtbaar is omdat die langs de doorgaande weg ligt in plaats van in een parkeerhaven;

 • de gemeente Helmond de voordelen van elektrisch rijden inziet en het elektrisch rijden wil bevorderen;

 • belangrijke voordelen zijn dat elektrische auto’s geen CO2 en fijn stof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn;

 • elektrische auto’s bovendien minder stank veroorzaken en ook stiller zijn;

 • de ‘brandstof’ voor elektrische auto’s goedkoper is dan diesel of benzine;

 • elektromotoren minder onderhoud vragen dan verbrandingsmotoren;

 • het te plaatsen elektrisch oplaadpunt beschikt over een 2-tal aansluit mogelijkheden;

 • een bewoner in de directe nabijheid van deze locatie een elektrische auto heeft aangeschaft en deze bewoner niet beschikt over een eigen parkeergelegenheid waar een elektrisch oplaadpunt gerealiseerd kan worden;

 • deze bewoner verzoekt om plaats waar een elektrische auto opgeladen kan worden;

 • er een extra openbare parkeerplaats zal worden aangewezen uitsluitend bedoeld als parkeer- en oplaadvoorziening van elektrische auto’s;

 • het verloren gaan van deze openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers acceptabel wordt gezien vanwege de vele voordelen;

 • de gronden waarop de parkeerplaats ligt die aangewezen worden als e-laadpunt in eigendom en in beheer en onderhoud is van de gemeente Helmond;

 • inwoners van de gemeente Helmond kennis kunnen nemen van deze maatregel via het gemeenteblad;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • toetsing inzake externe veiligheid heeft plaatsgevonden en hiermee geen problemen zijn;

 • het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Helmond 2017 is gemandateerd aan de teammanager van afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team Expertise en Ontwerpen;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de (nationale) politie en dat positief is geadviseerd;

 

nemen, gelet op het voorgaande de volgende

 

BESLUITEN

 

 • 1.

  Dat verkeersbesluit 1907 ingetrokken wordt.

 • 2.

  Voor het laden van elektrische auto’s twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie:

 • Harmoniestraat ter hoogte van Basstraat 2.

 • 3.

  Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende bijlage.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

 

Teamleider Team Verkeer en Vervoer

 

Dit besluit is in een geautomatiseerd systeem opgemaakt en digitaal geaccordeerd door de bevoegde functionaris, hierdoor staat er geen persoonlijke handtekening onder dit besluit.

 

Datum: 10-10-2019

Bijlage: 1936 Kaartbijlage

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite (www.helmond.nl).