Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeStaatscourant 2019, 58002Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’

Logo Halderberge

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 24 oktober 2019 gedurende zes weken (tot en met 4 december 2019) het ontwerpwijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6028-B001 ter inzage ligt.

 

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Vaartweg 34, Oudenbosch.

 

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen het ontwerpwijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 0165-390507.

 

Oudenbosch, 23 oktober 2019