Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2019, 5796OverigOntwerpbesluit Wet geluidhinder "Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk"

Logo Arnhem

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder in het kader van het ontwerpbestemmingsplan “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk” (wegverkeerslawaai).

Voor het realiseren van Meinerseiland met groen- en woonfuncties en de ontwikkelingen op Stadsblokken is een nieuw (ontwerp-)bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk’ opgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden de ‘witte vlekken’ in het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk 2015 ingevuld. Het gaat hierbij om de locatie van steenfabriek Meinerswijk, de locatie Stadsblokkenweg 1 (de jachtwerf in de Haven van Workum), de voormalige ASM-haven en het festivalterrein. Daarbij zullen rond deze gebieden ook bestaande bestemmingen worden aangepast waarbij percelen met een agrarische bestemming de bestemming natuur krijgen.

In verband met deze ontwikkeling zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. Het verzoek heeft betrekking op woningen en maatschappelijke functies in de vorm van onderwijs rondom de Haven van Workum.

Inzien

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende documenten ligt digitaal ter inzage vanaf vrijdag 1 februari 2019 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met donderdag 14 maart 2019) ter inzage op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (tijdens kantooruren bij de receptie)

Zienswijzen

Belanghebbenden dienen eventuele schriftelijke zienswijzen op het voorgenoemde ontwerpbesluit Wet geluidhinder binnen bovengenoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer 195279647.

In samenhang met dit ontwerpbesluit ligt, vanaf 1 februari 2019, ook het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervoor is vanaf vandaag te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem