Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 57946OverigUpdate Stimuleringsregeling haalbaarheid Smart Industry Kansen voor West

Logo Rotterdam

Deze publicatie betreft een update van bovenstaande regeling, zoals gepubliceerd in de Staatscourant: stcrt-2019-11511, en heeft betrekking op een verruiming van art. 2.4 lid d.

 

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Rotterdam, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma West-Nederland 2014-2020;

 

gelet op de Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347/320);

 

gelet op:

 

het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland;

 

de Uitvoeringswet EFRO;

 

de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (Staatscourant 2018 nr. 67625, 29-11-2018);

 

de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Algemene Groepsvrijstellingsverordening), artikel 25;

 

Overwegende dat:

 

de partijen betrokken bij Kansen voor West, zijnde de vier Westelijke provincies en de G4 in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben besloten de extra verkregen middelen vanuit het EFRO en de bijbehorende rijkscofinanciering willen aanwenden om het Smart Industrie beleid te ondersteunen;

 

genoemde partijen daartoe een regeling hebben ontworpen, waarmee het MKB in West-Nederland een haar nieuwe of vernieuwde producten of innovaties gericht op digitalisering van het maakproces op haalbaarheid kan testen in een Smart Industry Fieldlab, bij een kennisinstelling of Proeftuin voor de maakindustrie en bij een ondernemersorganisatie met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering;

 

systemen flexibel en verwisselbaar moeten zijn om competitief te blijven binnen de maakindustrie. Snellere en efficiëntere bedrijfsprocessen kenmerkend zijn bij toepassing van digitalisering van bedrijfsprocessen. Het gebruikmaken van digitale technologieën nodig is om een businessmodel te veranderen en voor nieuwe inkomsten en waarde producerende kansen te zorgen.

Artikel 1 Definities en afkortingen

 

 • 1.1

  Smart Industry Fieldlab: een Smart Industry Fieldlab is, volgens de definitie in de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies, een samenwerkingsverband dat een praktijkomgeving vormt, waarin sprake is van een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT door de industrie, waarmee productiemiddelen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling verweven raken met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.  

 • 1.2

  Proeftuin voor de maakindustrie: een fysieke of digitale omgeving waar partijen infrastructuur met elkaar delen en waar ideeën uit verschillende sectoren combineren om tot de beste oplossingen te komen.  

 • 1.3

  MKB: een MKB-onderneming volgens de definitie van de EU (Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen – 2003/361/EG).  

 • 1.4

  Mid-cap onderneming: een onderneming volgens bijlage 1 van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen – 2003/361/EG, welke maximaal 499 werknemers heeft.  

 • 1.5

  Kennisinstelling: universiteiten, hogescholen en onderzoekinstellingen in Nederland. 

 • 1.6

  Maakindustrie:  De (maak)industrie omvat bedrijven die materialen tot nieuwe producten verwerken. Tot de maakindustrie worden de volgende bedrijfstakken gerekend: de voedings- en genotmiddelenindustrie, de textiel- en lederindustrie, de papierindustrie, uitgeverijen drukkerijen, de aardolie-industrie, de chemische industrie, de rubber- en kunststofindustrie, de basismetaalindustrie, de metaalproductenindustrie, de machine-industrie, de elektrotechnische industrie, de transportmiddelenindustrie, en de houtmeubel- en overige industrie.

 • 1.7

  Beleidsregel OP West: Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, Rotterdam.

 •  

 

Artikel 2 Doelgroep en doel

 

 

2.1 Een voucher wordt slechts verstrekt indien de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • -

  De aanvrager is een MKB of Mid-cap onderneming is;

 • -

  De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland;

 • -

  De activiteiten van de aanvrager dragen bij aan het slimmer maken van de maakindustrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry;

2.2 Een MKB of mid-cap onderneming kan gedurende de looptijd van de regeling maximaal één keer in aanmerking komen voor de haalbaarheidsvoucher.

2.3 De haalbaarheidsvoucher wordt verstrekt voor een project dat de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maakproces willen toetsen. Toepassingen waar in dit kader aan kan worden gedacht zijn onder andere, kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptie technologieën, high performance computing, (opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren en actuators.

2.4 De haalbaarheidsvoucher kan worden ingezet bij:

a. een kennisinstelling;

b. een smart industry fieldlab;

c. een proeftuin voor de maakindustrie /Smart Industry; of

d. een ondernemersorganisatie of privaat smart tech adviesbureau adviesbureau

 met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering.

 

Artikel 3 Procedure

 

3.1 Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via www.efro-webportal.nl.

3.2 Aanvragen mogen worden ingediend door een intermediair mits deze door de MKB-onderneming is gemachtigd. Een machtigingsformulier moet bij de aanvraag worden bijgevoegd.

3.3 Bij de aanvraag dient een recente offerte te worden ingediend als onderbouwing van de begroting.

 

Artikel 4 Steunintensiteit

 

4.1 Deze regeling bevat maximaal het totale bedrag van 600.000 (zegge: zeshonderdduizend) euro, welke in de vorm van subsidies aan de in artikel 2 beschreven doelgroep kan worden verstrekt in overeenstemming met deze regeling.

4.2 De haalbaarheidsvoucher bedraagt ten hoogste 10.000 (zegge: tienduizend) euro, exclusief BTW.

4.3 De haalbaarheidsvoucher bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten.

 

Artikel 5 Betaling

 

5.1 Voor de haalbaarheidsvoucher komen slechts voor subsidie in aanmerking kosten waarvoor een factuur met betaalbewijs kan worden overlegd. Daarnaast dient er in een vormvrije rapportage (1 A4) minimaal te worden aangegeven:

- Wat er is gedaan; van welke digitale implementatie(s) is de haalbaarheid getest?

- Wanneer heeft de haalbaarheidstest plaatsgevonden?

- Wat zijn de resultaten van de haalbaarheidstest?

- De rapportage dient door zowel de leverancier als de ondernemer worden ondertekend. De uiterste termijn hiervoor betreft 14 maanden na datum verleningsbeschikking.

5.2 Kosten mogen niet zijn gemaakt vóór de datum van aanvraag.

5.3 Kosten die worden gemaakt ten behoeve van het indienen van de aanvraag en het indienen de vaststelling zijn niet subsidiabel.

   

Artikel 6 Beoordelingsprocedure en toewijzing

 

6.1 In afwijking van artikel 2.1, lid 1, van Beleidsregel OP West wordt niet getoetst aan de beoordelingscriteria. Beoordeling vindt plaats op basis van de criteria vormgegeven in deze stimuleringsregeling. In afwijking van artikel 2.1, lid 3, van Beleidsregel OP West wordt geen advies bij de deskundigencommissie ingewonnen.

6.2 In afwijking van Beleidsregel OP West worden projecten niet afgewezen op grond van het criterium van een minimaal bedrag van € 200.000 aan totaal subsidiabele kosten.

6.3 De managementautoriteit Kansen voor West beoordeelt elke ingediende aanvraag op compleetheid. Complete aanvragen voor de haalbaarheidsvoucher worden ter advisering aan twee leden van de beoordelingsgroep voorgelegd uit twee provincies. De beoordelingsgroep bestaat uit minimaal 1 lid namens elk van de participerende provincies. Zij beoordelen of de aanvragen passen binnen de inhoudelijke kaders van deze regeling.

6.4 De beschikbare middelen voor de haalbaarheidsvoucher worden op basis van volgorde van ontvangst van aanvragen, die positief beoordeeld zijn op compleetheid, verdeeld.

6.5 Op basis van de verleningsbeschikking aan de onderneming zal de Managementautoriteit Kansen voor West een voorschot van 50% van de Kansen voor West-bijdrage verstrekken.

 

Artikel 7 Aanvang- en realisatietermijn

 

7.1 Het project, waarvoor de haalbaarheidsvoucher is verstrekt, dient binnen 14 maanden na datum verleningsbeschikking te zijn uitgevoerd en betaald.

 

Artikel 8 Overige bepalingen

 

8.1 Deze regeling eindigt op het moment dat het maximaal beschikbare bedrag van 600.000 euro is verleend of op 31 december 2020.

 

Rotterdam, 16 oktober 2019

Namens deze:

Wethouder wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen,

B.C. Kathmann