Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 57939Ruimtelijke plannenVastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied Westerkwartier ten behoeve van de waterberging Dijkweg"

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier maken bekend ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad op 9 oktober 2019 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld:

  • 1.

    “Bestemmingsplan Buitengebied Westerkwartier ten behoeve van de waterberging Dijkweg" (NL.IMRO.1969.WZBG19HERG2-VA01).

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een medegebruik van de Dijkweg in Boerakker, voor het project Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Voor het betreffende deel van de Dijkweg, het oostelijk deel, is een bestemmingsplan gemaakt om deze als kade te laten fungeren, waardoor geen extra kaden nodig zijn langs de Dijkweg. Het medegebruiken van het betreffende deel van de Dijkweg betreft een partiële wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016.

 

Inzage

Het besluit omtrent vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 22 oktober 2019 gedurende 6 weken (tot en met maandag 2 december 2019)  ter inzage voor een ieder in de voormalige gemeentehuizen in Leek en Marum. Het vastgestelde bestemmingsplan is in digitale vorm tevens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1g69.WZBG19HERG2-VA01. 

 

Beroep 

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u gedurende de beroepstermijn van zes weken beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. De beroepstermijn vangt daags na de terinzagelegging aan (van woensdag 23 oktober 2019 tot en met dinsdag 3 december 2019). Beroep kan worden ingesteld door:

  • 1.

    - Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • 2.

    - een belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat naast de titel van het betreffende bestemmingsplan in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn.

 

Voorlopige voorziening  Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Westerkwartier op telefoonnummer 14 0594.