Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 57932VerkeersbesluitenBESLUIT VERKEERSMAATREGEL

Logo Rotterdam

Rotterdam Schiebroek – het instellen van een parkeerverbod aan de rechterzijde in de Petristraat

 

 

 

 

 

Kenmerk: 19/0620527

Corsanummer: AS19/14139

 

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

dat de Petristraat is gelegen in het gedeelte Schiebroek van Rotterdam;

dat de Petristraat een doodlopende straat is;

dat in de huidige situatie aan de linkerzijde van de Petristraat reeds een parkeerverbod van kracht is;

dat in de Petristraat twee bedrijfspanden zijn gevestigd;dat wanneer aan beide zijden van de Petristraat wordt geparkeerd, de doorgang wordt belemmerd voor vrachtwagens die moeten laden en lossen bij de bedrijfspanden;

dat voldoende parkeergelegenheid aanwezig is in de nabije omgeving van de Petristraat;

dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekken tot:

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam;

gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tot het instellen van een parkeerverbod in de Petristraat, middels  

 

  • 1.

    het plaatsen van één bord E01 (parkeerverbod) als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in de Petristraat, aan de rechterzijde, op de kruising met de Korte Kleiweg.

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Rotterdam, 17 oktober 2019

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

M.A. van Kruiningen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.