Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 57863VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn betreffende het plaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats nabij Dijkzicht 30 te Boskoop

Logo Alphen aan den Rijn

 

O verwegingen ten aanzien van het besluit

Aanvrager heeft een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd (zaaknummer 274135) in de nabijheid van de woning. De aanvraag is getoetst aan het door het college op 14 januari 2014 vastgestelde beleid gehandicaptenparkeerplaatsen (2013/50687).

Aanvrager voldoet aan de vastgestelde criteria. Aanvrager heeft een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers, kan niet op eigen terrein parkeren en de parkeerdruk is zodanig dat niet te allen tijde binnen een redelijke loopafstand een parkeerplaats kan worden gevonden. Er is een medische verklaring overlegd waaruit blijkt dat aanvrager niet alleen kan worden gelaten tijdens het ophalen of parkeren van de auto.

De inrichting en afmeting van de hieronder genoemde straat vormt geen beletsel voor de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de hieronder genoemde woning. Hiermee voldoet de aanvrager aan de criteria en komt derhalve in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

 

Er heeft conform artikel 24 van het BABW overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van het regionale politiekorps Den Haag daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze stemt in met dit besluit.

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994;

gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer juncto artikel 2, leden 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

daartoe op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 gemachtigd,

besluiten tot het plaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats en derhalve het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met kentekenonderbord aan de

Dijkzicht 30 te Boskoop.

 

Bekendmaking

Dit besluit zal zowel aan de aanvrager als in de weekagenda’s van diverse weekbladen en door publicatie in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl) bekend worden gemaakt.

Tevens zal dit besluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt dan binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

In het bezwaarschrift zet u:

 uw naam en adres;

 de datum van uw bezwaarschrift;

 waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 uw handtekening.

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van het besluit, waartegen u bezwaar maakt.

Het bezwaarschrift (met bijlage) kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn

postbus 13

2400 AA Alphen aan den Rijn

Of u dient het bezwaarschrift digitaal in via de website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

U heeft hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD) nodig.