Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 57861VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn betreffende het verwijderen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats nabij de Klaverhof 18 te Alphen aan den Rijn.

Logo Alphen aan den Rijn

 

O verwegingen ten aanzien van het besluit

Op verzoek (zaaknummer 278949) wordt de individuele gehandicaptenparkeerplaats nabijde Klaverhof 18 te Alphen aan den Rijn verwijderd omdat parkeerplaats niet meer wordt gebruikt.

 

Er heeft conform artikel 24 van het BABW overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van het regionale politiekorps Den Haag daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze stemt in met dit besluit.

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994;

gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer juncto artikel 2, leden 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

daartoe op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 gemachtigd,

besluiten tot het verwijderen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats en derhalve het verwijderen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met kentekenonderbord nabij de Klaverhof 18 te Alphen aan den Rijn.

 

Bekendmaking

Dit besluit zal zowel aan de aanvrager als in de weekagenda’s van diverse weekbladen en door publicatie in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl) bekend worden gemaakt.

Tevens zal dit besluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt dan binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

In het bezwaarschrift zet u:

 uw naam en adres;

 de datum van uw bezwaarschrift;

 waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 uw handtekening.

Bij het bezwaarschrift voegt u een kopie van het besluit, waartegen u bezwaar maakt.

Het bezwaarschrift (met bijlage) kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn

postbus 13

2400 AA Alphen aan den Rijn

Of u dient het bezwaarschrift digitaal in via de website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

U heeft hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD) nodig.