Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 57621Ruimtelijke plannenVastgesteld 'Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier'

Logo Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 8 oktober 2019 het 'Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier' vastgesteld. Tegen het ontwerp-wijzigingsplan is één zienswijze naar voren gebracht. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen.

 

Inhoud

Het wijzigingsplan is van toepassing op de realisatie van natuur- en waterbergingsgebieden in de gemeente Westerkwartier. Het plangebied ligt ten noorden van de A7 tussen Enumatil en Marum.

 

Terinzagelegging

U kunt het vastgestelde inpassingsplan en de bijbehorende stukken met ingang van 22 oktober 2019 inzien bij:

1. De gemeentehuizen te Leek en Marum;

2. De provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Het eerste wijzigingsplan is ook te bekijken op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.WP2waterbergingZWK-VA01

 

Instellen beroep

Met ingang van 22 oktober tot en met 3 december 2019 kan tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

- Een belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht

- Een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om zienswijzen naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Het inpassingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, 4 december 2019. De mogelijkheid bestaat om de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak te verzoeken - als voorlopige voorziening - de inwerkingtreding op te schorten in afwachting van de behandeling van het beroep. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het inpassingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State; www.raadvanstate.nl.

 

Informatie

Voor nadere informatie kun u zich wenden tot de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 45 43.