Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 57493Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan 'Het Lage Land-Oosterflank'

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 3 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Het lage Land - Oosterflank’ (NL.IMRO.0599.BP1096LLandOosterf-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen.

 

Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Het Lage Land - Oosterflank’ ligt aan de noordkant van Rotterdam in het gebied Prins Alexander. In het plangebied liggen de wijken: Het Lage Land, Oosterflank en het oudere deel van Prinsenland (Michelangelobuurt, Sterflats e.o.).

 

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen ‘Het Lage Land/Oud Prinsenland’ en ‘Oosterflank-Woonwijk’. Er zijn een aantal veranderingen ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen, vooral bestaande uit (kleinschalige) veranderingen van transformaties van kantoor- en bedrijfsbebouwing naar woningen. Naast de ontwikkelingen wordt in het bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt hoe is omgegaan met onder andere de cultuurhistorie.

 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken alsmede het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van vrijdag 25 oktober tot en met vrijdag 6 december 2019 ter inzage bij het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

De stukken kunnen tevens worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen het vaststellingsbesluit en tegen het definitieve besluit hogere waarden kan van zaterdag 26 oktober tot en met vrijdag 6 december 2019 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het

verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een

verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Rotterdam, 23 oktober 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling