Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WinterswijkStaatscourant 2019, 57451Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Geelinkweg 5 - 7

Logo Winterswijk

Vastgesteld wijzigingsplan Geelinkweg 5 - 7

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Geelinkweg 5 – 7’ op 14 oktober 2019 hebben vastgesteld. Het betreft een wijzigingsplan conform artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij het bestemmingsplan ‘’Integrale herziening buitengebied Winterswijk’’ voor dit perceel gewijzigd wordt.

Doel en ligging

Dit wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan ’Integrale herziening buitengebied Winterswijk’. Dit plan wijzigt de bestemming van de percelen Geelinkweg 5 - 7 van ‘Agrarisch – Cultuurlandschap’ gedeeltelijk naar de bestemming ‘Wonen’ en wijzigt de vorm van het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Wonen’. Dit conform de wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in artikel 35.5 en 35.1 van de planregels van het bestemmingsplan ‘Integrale herziening buitengebied Winterswijk’.

Waar ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van woensdag 23 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1903BGGEELINKW57-VA01.

Beroep

Gedurende de beroepstermijn, ingaande op woensdag 23 oktober tot en met dinsdag 3 december 2019 kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Het beroepschrift kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op woensdag 4 december 2019. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.