Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2019, 57254VerkeersbesluitenRECTIFICATIE VERKEERSBESLUIT wijziging verkeerssituatie rondom winkelcentrum de Portage Zaltbommel

Logo Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

Gelet op:

 • -

  De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften behorende bij het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt.

Overwegende dat:

 • -

  De Pr. Bernhardweg, Pr. Julianastraat, Van Heemwstraweg-west en het Fiep Westendorpplein te Zaltbommel gelegen zijn;

 • -

  het betreffende gebied in beheer is bij de gemeente Zaltbommel waardoor de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

 • -

  de verkeerssituatie rondom het parkeerterrein van winkelcentrum de Portage (Fiep Westendorpplein) al jaren onderwerp van gesprek is;

 • -

  de laatste jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden rondom dit plein;

 • -

  het wenselijk is de verkeerssituatie aan te passen op de laatste ontwikkelingen waarbij de verkeersveiligheid het belangrijkste uitgangspunt is

Gehoord:

Overeenkomstigartikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid.  

Besluiten :

 • 1.

  eenrichtingsverkeer / een verplichte rijrichting in te stellen op de parkeerterreinen van het Fiep Westendorpplein en de Pr. Bernhardweg door middel van het plaatsen van de borden C02 en C03 bij de in- en uitgang van de parkeerterreinen. Tevens zal de rijrichting op de parkeerterreinen door middel van pijlmarkeringen worden weergegeven.

 • 2.

  Het parkeren op het Fiep Westendorpplein en de parkeerplaats aan de Pr. Bernhardweg te laten plaatsvinden in de vakken door middel van het plaatsen van de borden E04 bij de ingangen van de parkeerterreinen.

 • 3.

  De fiets-voetgangersdoorsteek komende vanuit de Fiep Westendorplaan voorzien van de bebording G11 en G07 zodat voetgangers en fietsers via deze ingang het parkeerterrein kunnen bereiken.

 • 4.

  De fietsdoorsteek naar het parkeerterrein vanuit de Pr. Bernhardweg/Pr. Julianastraat aanwijzen als verplicht fietspad door middel van het bord G11;

 • 5.

  Het fietspad vanuit de Pr. Bernhardweg ondergeschikt maken aan het verkeer op het parkeerterrein en de Pr. Bernhardeg door het plaatsen van het bord B06 en haaientandmarkering;

 • 6.

  De Pr. Julianastraat aan de zijde van de Pr. Bernhardweg af te sluiten voor het autoverkeer door middel van het plaatsen van het bord EL08, en de doorsteek voorzien van het bord G11.

 • 7.

  Het verkeer komende uit de doorsteek vanaf de Pr. Julianastraat ondergeschikt maken aan het verkeer op de Pr. Bernhardweg door het plaatsen van B06 bebording en haaientandmarkering

 • 8.

  De Van Heemstraweg-west af te sluiten voor fietsers en voetgangers door het plaatsen van de borden C014 en C016

 • 9.

  De nieuwe doorsteek naar de Staatsliedenbuurt te voorzien van portalen voorzien van A0130zb bebording.

   

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

Op 9 oktober 2019,

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd op 11 oktober 2019.