Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2019, 57159Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Halfeiken 8a en 10 in Leersum”

Logo Utrechtse Heuvelrug

 

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 oktober 2019 gedurende zes weken (tot en met 29 november 2019) het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Halfeiken 8a en 10 in Leersum en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.LSMhalfeiken8a10).

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan vervangt de huidige bedrijfsbestemming voor de bestemming Wonen. Alle bestaande bebouwing wordt gesloopt en er worden drie woningen mogelijk gemaakt. Het betreft een twee-onder-één-kap en een vrijstaande woning. De woningen worden ontsloten op en zijn georiënteerd op de Halfeiken. De locatie ligt op de grens van de kern en het buitengebied van Leersum en vormt hier de afronding van de kern. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal is geregeld via een overeenkomst met initiatiefnemer.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de bibliotheek van Leersum tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Met ingang van 19 oktober tot en met 29 november 2019 kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl

Vervolgtraject

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug