Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 57021VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 inzake het Wegverkeer inhoudende plaatsen van verkeerstekens bij twee rotondes op de Aziëlaan te Alphen aan den Rijn

Logo Alphen aan den Rijn

 

De gemeente moet als wegbeheerder een verkeersbesluit nemen bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens. In het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd.

 

Inleiding

De stationsomgeving in Alphen aan den Rijn is volop in herontwikkeling. Hiertoe zijn de mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing, zoals neergelegd in het Masterplan Stationsomgeving (2004) en het Beeldkwaliteitsplan (2006), juridisch vertaald in het bestemmingsplan “Stationsomgeving” (vastgesteld op 23 november 2006). Op basis van het bestemmingsplan zijn verschillende deelgebieden in de stationsomgeving inmiddels tot ontwikkeling gebracht. “De Staart” is een projectgebied waar al een hoop in is veranderd. Fase I van de nieuwgebouwde appartementencomplexen is al in gebruik. Fase II staat nog in de steigers, maar wordt spoedig gefaseerd verkocht en opgeleverd.

 

Door de ontwikkelingen in het gebied worden er ook op verkeersvlak aanpassingen gedaan om het (bestemmings)verkeer zo goed mogelijk te ontsluiten en de verschillende verkeersstromen te geleiden. Daarom worden de rotondes op de Aziëlaan nabij blok 28 (huisnummers 191 – 287) en blok 29 (huisnummers 289 – 385) bij de Evenaar en blok 30 (huisnummers 401 – 497) en blok 31 (499 – 595) nabij de Zuiderkeerkring voorzien van voetgangers- en fietsersoversteekplaatsen en worden er voorrangsregelingen ingesteld om bovengenoemde uitgangspunten te realiseren.

 

 

Belangenafweging

In de oude situatie waren er geen oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers bij de rotondes op de Aziëlaan, omdat er aan de andere zijde van de weg geen bestemmingen waren. Met de realisatie van de appartementen zijn die bestemmingen er nu wel. Bewoners en bezoekers moeten met de fiets veilig bij de complexen kunnen komen. Door het college is afgewogen of het plaatsen van voetgangers- en fietsersoversteekplaatsen en het instellen van een voorrangsregeling voor anderen tot onredelijke gevolgen leidt. Met het instellen van een voetgangers- en fietsersoversteekplaats binnen een 50 kilometer per uur gebied wordt beoogd een veilige oversteekplaats te realiseren en onduidelijkheid tussen voetgangers en automobilisten weg te nemen. Gezien voetgangers en fietsers de oversteeklocaties frequent zullen gebruiken, weegt voor hen de verkeersveiligheid zwaarder dan van de doorstroming van het verkeer. Bovendien is het conform de richtlijnen om binnen de bebouwde kom fietsers en voetgangers op rotondes voorrang te geven, tenzij een bijzondere verkeerssituatie zich hiertegen verzet. In deze gevallen is er geen sprake van een bijzondere verkeerssituatie zodat het instellen van voorrangsregelingen in de rede ligt. Daarnaast zijn er geen negatieve gevolgen voor het reserveren van ruimte in het openbaar gebied voor de laad- en losplekken.

 

 

Overleg

Er heeft conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze gaat akkoord met dit besluit.

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

op grond van artikel 15 en artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994;

gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in 12 en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994,

besluiten tot:

het plaatsen van het bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg):

 • bij de uitrit tussen blok 28 (Aziëlaan 191 – 287) en 29 (Aziëlaan 289 – 385) te Alphen aan den Rijn;

 • in de rechterberm van de rotonde nabij blok 28 (Aziëlaan 191 – 287) te Alphen aan den Rijn, weg van het station;

 • in de rechterberm van de rotonde nabij blok 29 (Aziëlaan 289 – 385) te Alphen aan den Rijn, in de richting van het station;

 • bij de uitrit tussen blok 30 (Aziëlaan 401 – 497) en 31 (Aziëlaan 499 – 595) te Alphen aan den Rijn;

 • in de rechterberm van de rotonde nabij blok 30 (Aziëlaan 401 – 497) te Alphen aan den Rijn, weg van het station en;

 • in de rechterberm van de rotonde nabij blok 31 (Aziëlaan 499 – 595) te Alphen aan den Rijn, in de richting van het station.

 

het plaatsen van het bord E07 (laad- en losplek) nabij:

 • nabij blok 29 (Aziëlaan 289 – 385) te Alphen aan den Rijn;

 • nabij blok 30 (Aziëlaan 401 – 497) te Alphen aan den Rijn en;

 • nabij blok 31 (Aziëlaan 499 – 595) te Alphen aan den Rijn.

 

het plaatsen van het bord G11 (fietspad):

 • bij het fietspad bij de uitrit tussen blok 28 (Aziëlaan 191 - 287) en 29 (Aziëlaan 289 – 385) ) te Alphen aan den Rijn;

 • bij het fietspad op de rotonde nabij blok 28 (Aziëlaan 191 – 287) te Alphen aan den Rijn, weg van het station, tevens met onderbord OB502 (in twee richtingen);

 • bij het fietspad op de rotonde nabij blok 29 (Aziëlaan 289 – 385) te Alphen aan den Rijn, in de richting van het station;

 • bij het fietspad bij de uitrit tussen blok 30 (Aziëlaan 401 – 497) en 31 (Aziëlaan 499 – 595) te Alphen aan den Rijn;

 • bij het fietspad op de rotonde nabij blok 30 (Aziëlaan 401 – 497) te Alphen aan den Rijn, weg van het station, tevens met onderbord OB502 (in twee richtingen) en;

 • bij het fietspad op de rotonde nabij blok 31 (Aziëlaan 499 – 595) te Alphen aan den Rijn, in de richting van het station.

 

het plaatsen van de voetgangersoversteekplaats door het aanbrengen van de hierbij horende voetgangersoversteekplaatsmarkering en haaientanden en het plaatsen van de borden L02 (voetgangersoversteekplaats):

 • ten hoogte van blok 28 (Aziëlaan 191 – 287) te Alphen aan den Rijn, in beide richtingen;

 • ten hoogte van blok 29 (Aziëlaan 289 – 385) te Alphen aan den Rijn, in beide richtingen;

 • ten hoogte van blok 30 (Aziëlaan 401 – 497) te Alphen aan den Rijn, in beide richtingen en;

 • ten hoogte van blok 31 (Aziëlaan 499 – 595) te Alphen aan den Rijn, in beide richtingen.

 

het plaatsen van het onderbord OB503OB02 (fietsers vanuit beide richtingen) onder het bestaande bord B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg):

 • op de rotonde, vanuit de Evenaar richting de Aziëlaan te Alphen aan den Rijn en;

 • op de rotonde, vanuit de Zuiderkeerkring richting de Aziëlaan te Alphen aan den Rijn.

 

De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

 

 

 

Alphen aan den Rijn,

Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

De teamleider Beleid en Regie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte,

A. Reekers

Dit besluit zal door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, bekend worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.