Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 56951Ruimtelijke plannenMER-beoordelingsbesluit, ontwerpbestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110c van de Wet geluidhinder en artikel 7:17 Wet milieubeheer het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 8 oktober 2019 een MER-beoordelingsbesluit genomen, het ontwerpbestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, met de daarop betrekking hebbende stukken, vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

MER-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er voor het bestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een MER noodzakelijk maken.

Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

 

Ontwerpbestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Zeeburgereiland, in de westelijke oksel van de op- en afritten van de A10. Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van een jachthaven.

 

Ontwerpbesluit hogere waarden

Het realiseren van een woonbootligplaats en een bedrijfswoning bij de jachthaven zijn onderdeel van dit bestemmingplan. De voorkeurswaarden voor geluid, zoals aangegeven in de Wet geluidhinder, zullen  ter plaatse van de woonbootligplaats en de bedrijfswoning worden overschreden door wegverkeerslawaai van de A10 en de IJburglaan en door railverkeerslawaai van de IJburglaan. Hiervoor is het noodzakelijk hogere geluidwaarden vast te stellen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, met ingang van 17 oktober 2019  gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres/de volgende adressen:

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.M1819BPGST-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 06 125 35 198.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam, 16 oktober 2019

burgemeester en wethouders,

 

Peter Teesink gemeentesecretaris

Femke Halsema

Burgemeester