Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 5694Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wim Boonsstraat en Brahmsstraat

Logo Geertruidenberg

Het college van de gemeente Geertruidenberg maakt bekend dat de gemeenteraad op 24 januari 2019 het bestemmingsplan Wim Boonsstraat en Brahmsstraat met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RDRVBPboonsbrahms-VS01  gewijzigd heeft vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening). De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op de toegestane goothoogte voor de locatie Wim Boonsstraat.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van enkele kleine wijzigingen van het bestemmingsplan voor de nieuwbouwlocaties aan de Brahmsstraat in Raamsdonksveer en de Wim Boonsstraat in Raamsdonk.

 

Ligging plangebied

De woningbouwlocatie op de locatie van de voormalige bibliotheek aan de Brahmsstraat in Raamsdonksveer en de woningbouwlocatie in het verlengde van de Wim Boonsstraat in Raamsdonk

 

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Ook maakt het college bekend dat tevens op 27 november 2018 de beschikking hogere waarde Wet geluidhinder is genomen.

 

Communicatie

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, de beschikking hogere waarde Wet geluidhinder, en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer U kunt er elke werkdag terecht van 8:30 uur tot 13:00 uur en op woensdag van 14:00 uur tot 20:00 uur. Ook kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeentelijke viewer 0779.ropubliceer.nl

 

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan of de beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder, op tijd aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunt u van 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 beroep instellen.

Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende beroep instellen gedurende bovengenoemde termijn.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 21 maart 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Raamsdonksveer, 24 januari 2019