Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 56937VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen Soest-Zuid (deelgebied Den Blieklaan)

Logo Soest

Kenmerk: Ruimte/2231579/2245335

 

Burgemeester en wethouders van Soest;

hebben in overweging genomen dat;

 

Aanleiding

 • -

  de gemeenteraad van Soest op 30 oktober 2008 het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (hierna: GVVP) heeft vastgesteld met als doel zichtbaar verkeers- en vervoerbeleid te voeren en in te kunnen spelen op gemeentelijke ontwikkelingen;

 • -

  door de gemeente Soest in juni 2015 een inspraakproces is gestart inzake het verkeersplan Soest-Zuid;

 • -

  de gemeenteraad in december 2015 besloten heeft tot uitvoering van het totaalpakket aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming in en rondom Soest-Zuid op lange termijn te waarborgen;

 • -

  de gemeenteraad het college in juni 2017 opdracht heeft gegeven om de voorbereidingen ter hand te nemen die nodig zijn voor diverse maatregelen die de verkeersveiligheid in de wijk waarborgen en om hierbij de omgeving te betrekken;

 • -

  de relevante onderzoeken inmiddels hebben plaatsgevonden en aanleiding hebben gegeven tot het nemen van diverse verkeersbesluiten in Soest – Zuid;

 • -

  voorliggend verkeersbesluit de besluit plichtige verkeersmaatregelen omschrijft in het deelgebied Den Blieklaan;

 • -

  separaat aan dit verkeersbesluit door het college verkeersbesluiten worden genomen voor de andere deelgebieden in het projectgebied Soest-Zuid;

   

Maatregel  

 • -

  in de huidige situatie de aansluiting van het fietspad gelegen tussen de Den Blieklaan en de Koperwiek / Klein Engendaalweg ter hoogte van de aansluiting op de Den Blieklaan is ingericht als voorrangskruispunt door middel van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaietanden, waarbij fietsers die zich bevinden op het fietspad voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Den Blieklaan;

 • -

  in verband met de geplande wijzigingen op het kruispunt, opgenomen in het ontwerp, de voorrangsregeling wordt opgeheven waardoor een kruispunt ontstaat waarbij bestuurders voorrang moeten verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders;

 • -

  in de huidige situatie regelmatig geparkeerde voertuigen aanwezig zijn in de bocht tussen de wegen Insingerstraat / Den Blieklaan;

 • -

  geparkeerde voertuigen in de toekomstige situatie aan de zuidzijde van de betreffende bocht worden voorkomen door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep in de bocht aan de zuidzijde over een afstand van circa 50 meter;

 

Belangenafweging

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  op basis van de besluitvorming van de gemeenteraad een project is gestart door de gemeente voor de herinrichting van diverse straten in Soest-Zuid;

 • -

  de gemeente Soest daarbij waarde hecht aan draagvlak vanuit bewoners en dan ook besloten is om een participatietraject te starten om bewoners te betrekken bij de herinrichting;

 • -

  de gemeente Soest in de periode voorjaar 2018 tot en met de zomer 2019 meerdere enquêterondes heeft uitgezet onder bewoners;

 • -

  in deze enquêterondes de voorkeuren en wensen van bewoners per straat zijn opgehaald;

 • -

  de reacties gedurende deze enquêterondes uiteindelijk zijn verwerkt tot een definitief voorlopig ontwerp (VO);

 • -

  bewoners van de Den Blieklaan in de enquêterondes zorgen hebben geuit over de ervaren verkeersveiligheid en leefbaarheid op de weg;

 • -

  het verblijfskarakter dan ook op de Den Blieklaan wordt versterkt door het aanbrengen van diverse snelheidsremmende maatregelen;

 • -

  onder andere een kruispuntplateau wordt gerealiseerd op het kruispunt van de Den Blieklaan met het fietspad dat gelegen is tussen de Koperwiek / Klein Engendaalweg en de Den Blieklaan;

 • -

  met realisatie van het kruispuntplateau een haakse aansluiting ontstaat waardoor de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ter plaatse zal afnemen;

 • -

  in de huidige situatie de aansluiting van het fietspad op de Den Blieklaan is ingericht als een voorrangskruispunt, waarbij fietsers op het fietspad voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Den Blieklaan;

 • -

  in verband met de nieuwe haakse aansluiting en de realisatie van het kruispuntplateau de aansluiting als het fietspad wordt vormgegeven als een volwaardige aansluiting;

 • -

  conform het landelijke principe van Duurzaam Veilig het verblijfskarakter op kruispunten wordt versterkt door deze in te richten als gelijkwaardige kruispunten, waarbij bestuurders voorrang moeten verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders;

 • -

  het dan ook wenselijk is om het huidige voorrangskruispunt op te heffen door middel van het verwijderen van de aanwezige verkeerstekens;

 • -

  bewoners van de Den Blieklaan in de enquêterondes bovendien zorgen hebben geuit over de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen in de bocht Insingerstraat / Den Blieklaan aan de zuidzijde;

 • -

  de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen leidt tot onveilige situaties in verband met hinder op het gebied van zicht;

 • -

  het dan ook wenselijk is om geparkeerde voertuigen in de betreffende bocht aan de zuidzijde te voorkomen;

 • -

  dit gerealiseerd kan worden door middel van het realiseren van een gele onderbroken streep in de bocht aan de zuidzijde over een afstand van circa 50 meter, waarmee een parkeerverbod wordt ingesteld;

 • -

  voorliggend verkeersbesluit in concept is vrijgegeven waarbij bewoners in de gelegenheid zijn gesteld om een reactie in te dienen over de verkeersmaatregelen;

 

Juridisch kader

 • -

  de Den Blieklaan, het fietspad gelegen tussen de Den Blieklaan en de Koperwiek / Klein Engendaalweg ter hoogte van de aansluiting op de Den Blieklaan en de Insingerstraat binnen de bebouwde kom van de kern Soest liggen;

 • -

  de betreffende wegen in de gemeente Soest liggen;

 • -

  de betreffende wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;

 • -

  op grond van artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, burgemeester en wethouders van Soest bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 • -

  op grond van artikel 15 eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer het vereist is om dit verkeersbesluit te nemen;

 • -

  op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel;

 • -.

  gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

 • -

  op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

 • -

  de verkeersmaatregelen volgend uit dit verkeersbesluit pas worden uitgevoerd na afronding van de herinrichting van de straten in Soest-Zuid zoals vastgelegd in het hiervoor benoemde ontwerp;

  

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluiten:

 • 1.

  door middel van het verwijderen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief de bijbehorende haaientanden het voorrangskruispunt op de aansluiting van het fietspad gelegen tussen de Den Blieklaan en de Koperwiek / Klein Engendaalweg op de Den Blieklaan op te heffen;

 • 2.

  door middel van het realiseren van een gele onderbroken streep in de bocht Insingerstraat / Den Blieklaan aan de zuidzijde over een afstand van circa 50 meter een parkeerverbod in te stellen.

    

Soest, 8 oktober 2019

 

Burgemeester en wethouders

     

Koen van Veen

Gemeentesecretaris

Rob Metz

Burgemeester

 

Situatieschets  

Zie bijlage

  

Bekendmaking

Dit besluit wordt op grond van artikel 26 van de Wegenverkeerswet 1994 bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een kennisgeving van de bekendmaking in de Staatscourant vermeld op de website van de gemeente Soest, in de Soester Courant en op de gemeentelijke informatieborden naast het carillon aan het Raadhuisplein.

 

Bezwaar

Bent u belanghebbende en het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, binnen zes weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Soest. Het bezwaar richt u aan Gemeente Soest, t.a.v. college van B&W, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

 • 4.

  de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • 5.

  ondertekening met uw handtekening.

 

Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

 

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

  

Kopie

Een afschrift van dit besluit wordt per e-mail gezonden aan “0-wegafsluiting” (verzendlijst). In deze verzendlijst zijn onder andere politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en RAVU opgenomen.