Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank GelderlandStaatscourant 2019, 5690Overig

Besluit beperking openbaarheid

Het bestuur van de rechtbank Gelderland

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 8 november 2018 met kenmerk 1429624.

BESLUIT:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden van het supplement op het archief van DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK en HET PARKET VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE te ZUTPHEN, 1838–1979.

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

3927

2054

3928

2054

3929

2054

3930

2027

3931

2027

3932

2027

3933

2027

3934

2035

3935

2039

3936

2057

4049

2055

4050

2055

4051

2053

4052

2055

4053

2056

4054

2055

4055

2025

4060

2021

4063

2020

4064

2025

4065

2020

4066

2020

4067

2020

4068

2020

4069

2020

4070

2020

4071

2020

4072

2020

4073

2020

4074

2020

4075

2020

4076

2020

4077

2020

4078

2020

4079

2020

4080

2020

4081

2020

4082

2020

4083

2020

4084

2020

4085

2020

4086

2020

4087

2020

4088

2020

4089

2024

4090

2021

4091

2021

4092

2021

4093

2021

4094

2022

4098

2020

4101

2021

4102

2020

4103

2022

4105

2027

4106

2025

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris in de provincie Gelderland, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris in de provincie Gelderland, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de “Verklaring van Overbrenging” van het supplement op het archief van DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK en HET PARKET VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE te ZUTPHEN, 1838–1979.

Arnhem, 7 december 2018

President van de rechtbank Gelderland, namens deze A. van der Wal, adviseur bedrijfsvoering, informatiebeheerspecialist

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst.

TOELICHTING

Tijdens het bewerken van het archief van de Arrondissementsrechtbank en het Parket van de officier van Justitie te Zutphen 1980-1989 is geconstateerd dat een aantal te bewaren stukken van dit archief ontbraken. Door de medewerkers van het archief van de rechtbank Arnhem is een onderzoek gestart en vervolgens is daarvan een rapport opgemaakt. De archiefruimten van de locatie Zutphen zijn grondig doorzocht. Daarbij zijn archiefbescheiden uit de periode 1865-1989 aangetroffen die van organisatorisch en/of historisch belang blijken te zijn. De aangetroffen archiefbescheiden uit de periode 1865-1979 zijn beschreven in de inventaris op het supplement van het archief van de Arrondissementsrechtbank en het Parket van de officier van Justitie te Zutphen 1838-1979 (toegang 0517).

Onder deze archiefbescheiden bevinden zich stukken die gegevens bevatten over nog levende personen. Openbaarmaking van deze gegevens kan leiden tot inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en privacy van betrokkenen. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn deze archiefbescheiden voor zover jonger dan 75 jaar beperkt openbaar.