Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 56878Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere waarden “Hordijk-locatie”, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Logo Lansingerland

Hierbij maakt het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat het bestemmingsplan “Hordijk-locatie” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0183-VAST door de gemeenteraad op 3 oktober 2019 ongewijzigd is vastgesteld. De raad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarnaast is het besluit hogere waarden voor deze locatie door ons college verleend.

Beschrijving bestemmingsplan 

Het plangebied bestaat uit de gronden van de voormalige palletfabriek Hordijk aan en achter de Rodenrijseweg hoek Bonfut in Berkel en Rodenrijs. Een gedeelte van de gronden van de Hordijk-locatie ligt in de gemeente Rotterdam. Er loopt een procedure om deze gronden via een grenscorrectie aan de gemeente Lansingerland toe te voegen. Vooruitlopend daarop zijn er nog twee aparte bestemmingsplannen noodzakelijk voor de beide gemeenten. De inhoud van die plannen komt zo veel mogelijk overeen en is afgestemd op de planmethodiek van de gemeente Lansingerland. De twee bestemmingsplannen samen maken de bouw van maximaal 120 woningen in verschillende typen inclusief parkeer- en groenvoorzieningen mogelijk. Hierbij staat het aspect duurzaamheid centraal.

Alleen het Lansingerlandse deel van het bestemmingsplan is vastgesteld en te zien op de hieronder genoemde vindplaatsen. Het Rotterdamse deel van de verbeelding is in bijlage 10 bij de toelichting te zien, zodat het totale overzicht behouden blijft.

Beschrijving besluit hogere waarden

Het besluit hogere waarden heeft betrekking op de woningen die door de HSL een hogere geluidsbelasting hebben dan de voorkeursgrenswaarde. Het besluit voor Lansingerland is als bijlage 12 bij de toelichting opgenomen.

Inzage

U kunt het plan met bijbehorende stukken inzien vanaf donderdag 17 oktober t/m donderdag 28 november 2019:

 

 

Beroep

Vanaf vrijdag 18 oktober t/m donderdag 28 november 2019 kunnen belanghebbenden een (schriftelijk) beroepschrift indienen tegen zowel het bestemmingsplan als het besluit hogere waarden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

  • kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Op de website van de Raad van State kunt u meer informatie vinden over het instellen van beroep (www.raadvanstate.nl).

 

In werking treding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 29 november 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis – en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.